Priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja

Po tom, ako Národná rada Slovenskej republiky schválila jednorazový príplatok k dôchodku a zvýšenie pravidelného mesačného príplatku k dôchodku, vzrástol počet otázok adresovaných Ústavu pamäti národa, ktoré sú smerované na uznanie statusu veterána protikomunistického odboja. Prinášame preto prehľad informácií, ktoré môžu byť pre niekdajších politických väzňov a ich príbuzných užitočné.

ÚPN koná v zmysle zákona o protikomunistickom odboji (zákon č. 219/2006 Z. z.). O priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja rozhoduje na základe písomnej žiadosti žiadateľa alebo v prípadoch in memoriam na základe žiadosti blízkej osoby alebo z vlastného rozhodnutia ÚPN. Postavenie účastníka protikomunistického odboja sa priznáva členovi ilegálnej organizácie (§ 5), politickému väzňovi (§ 6), osobe, ktorá vyvíjala iné zjavné formy odboja (§ 7) a bola účastníkom zahraničného odboja (§ 8). Postavenie veterána protikomunistického odboja prizná ÚPN účastníkovi protikomunistického odboja podľa § 6, teda politickému väzňovi, a to pri splnení podmienky, že odbojovú činnosť podľa §5 až §8 vykonával minimálne 12 mesiacov (§ 4) a neexistuje pri nej prekážka (§9). Ak prekážka existuje, musí byť intenzita odboja proti komunizmu zjavne rozsiahlejšia a dlhodobejšia než existencia prekážky (§ 11 ods. 5)

Žiadosť, ktorú je potrebné predložiť, nájdu záujemcovia na stránke Žiadosti a formuláre pod označením Žiadosť o priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja podľa zákona č. 219/2006 Z. z.

Od roku 2006 do 22. júla 2021 ÚPN priznal postavenie veterána protikomunistického odboja 977 osobám, ich zoznam je dostupný v PDF dokumente tu. Od novembra 2020, kedy NR SR schválila naviazanie postavenia veterána protikomunistického odboja na finančné odškodnenie, sa enormne zvýšil počet nových žiadostí, k 22. júlu 2021 ÚPN vybavoval 564 žiadostí. Vzhľadom na odborne náročnú činnosť preukazovania odbojovej činnosti a obmedzené personálne kapacity ÚPN sa, žiaľ, doba vybavovania týchto žiadostí nutne predlžuje. Prosíme verejnosť o pochopenie.

ÚPN v rámci vybavovania žiadosti skúma dokumenty a vyjadrenia predložené žiadateľom, ako aj archívne materiály z archívov Slovenskej republiky a Českej republiky.

ÚPN okrem nároku na priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja zvažuje v zmysle § 9 aj prekážky na priznanie postavenie účastníka protikomunistického odboja. Postavenie účastníka protikomunistického odboja nemôže nadobudnúť:

  • osoba, ktorá sa v rozhodnom období vedome a aktívne podieľala na budovaní, rozvoji a upevňovaní komunistickej moci;
  • osoba, ktorá sa v súvislosti s činnosťou ilegálnej organizácie alebo skupiny bojujúcej proti komunistickému režimu dopustila činov, ktoré sú trestné i podľa práva platného ku dňu účinnosti tohto zákona a nesúviseli s realizáciou práva odporu proti komunistickej moci;
  • osoba, ktorá bola príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti zaradeným v zložke Štátnej bezpečnosti;
  • osoba, ktorá je evidovaná v materiáloch Štátnej bezpečnosti ako rezident, agent, držiteľ požičaného bytu, držiteľ konšpiračného bytu, informátor alebo ideový spolupracovník Štátnej bezpečnosti;
  • osoba, ktorá bola tajomníkom orgánu Komunistickej strany Československa alebo Komunistickej strany Slovenska od stupňa okresného alebo jemu na roveň postaveného výboru vyššie, členom predsedníctva týchto výborov, členom Ústredného výboru Komunistickej strany Československa alebo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, členom Byra pre riadenie straníckej práce v českých krajinách alebo členom Výboru pre riadenie straníckej práce v českých krajinách;
  • osoba, ktorá bola pracovníkom aparátu orgánov uvedených v predchádzajúcom bode na úseku politického riadenia Zboru národnej bezpečnosti a Československej ľudovej armády;
  • osoba, ktorá bola príslušníkom Ľudových milícií, členom akčného výboru Národného frontu po 25. februári 1948, previerkových komisií po 25. februári 1948 alebo previerkových a normalizačných komisií po 21. auguste 1968;
  • osoba, ktorá študovala na Vysokej škole Felixa Edmundoviča Dzeržinského pri Rade ministrov Zväzu sovietskych socialistických republík pre príslušníkov Štátnej bezpečnosti, Vysokej škole Ministerstva vnútra Zväzu sovietskych socialistických republík pre príslušníkov Verejnej bezpečnosti, Vyššej politickej škole Ministerstva vnútra Zväzu sovietskych socialistických republík alebo bola vedeckým ašpirantom alebo účastníkom kurzov dlhších ako tri mesiace na týchto školách.

ÚPN môže vydať preukaz v prípadoch, ak intenzita odboja proti komunizmu bola zjavne rozsiahlejšia a dlhodobejšia než existencia prekážky.

Uvedenú agendu na ÚPN spracúva referát účastníkov a veteránov protikomunistického odboja. Sporné žiadosti vyhodnocuje Komisia pre posudzovanie žiadostí o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja, ktorá je stálym poradným orgánom Správnej rady ÚPN. Rozhodnutia ÚPN môže na základe písomnej žiadosti žiadateľa preskúmať Ministerstvo spravodlivosti SR.

Na príplatok pre príbuzných, ktorý ale nie je v plnej výške ako je určený pre žijúceho politického väzňa, majú nárok vdovy, vdovci a siroty, ktorí prišli o svojho príbuzného v čase jeho perzekúcie.

Po novelizácii zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom by mali príplatok dostávať aj osoby, ktoré boli najmenej tri mesiace internované v centralizačných kláštoroch.

V súčasnej dobe príplatok k dôchodku nedostávajú aj niektorí politickí väzni, ktorí by naň mali nárok, ale z rôznych dôvodov – zo skromnosti, zaneprázdnenosti či z nevedomosti – oň nepožiadali.

Svoje otázky môžu žiadatelia komunikovať listom na adresu Ústavu pamäti národa, Miletičova 19. P. O. BOX 29, 820 18 Bratislava 218, emailom na adresu miroslav.danis@upn.gov.sk alebo telefonicky na číslo 0903 986 544.

Nová legislatíva je účinná od 1. januára 2021.

Vytlačiť