Prezentácia zborníka z konferencie k cyrilometodskému jubileu

V Rytierskej sieni Bratislavského hradu sa za účasti odborníkov i širokej verejnosti 25. júna 2014 uskutočnila prezentácia publikácie z dielne Metodicko-pedagogického centra pod názvom Vzdelávanie - súčasť misie svätých Cyrila a Metoda. Zborník obsahuje príspevky z konferencie konanej pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktorá sa uskutočnila 3. - 4. júla 2013 v Mojmírovciach pri Nitre. Medzi iným aj príspevok na tému Sv. Cyril a Metod v dobových dokumentoch od účastníka a zástupcu ÚPN, Stanislava Labjaka.

Prezentovaný Zborník je v prvom rade určený učiteľom, ktorí v ňom nájdu metodické materiály venované pedagogickej činnosti a poukazujúce na pôsobenie vierozvestcov v rámci slovenského kultúrneho dedičstva. Spracovaním pôsobenia a významu misie vierozvestcov z rôznych uhlov pohľadu má zborník čo ponúknuť aj širokej verejnosti. Zborník je pestrý a pokrýva širokú paletu tém, čo dáva základ pre čo najkomplexnejšie spracovanie tohto najslávnejšieho obdobia v našich dejinách. ÚPN je aktívne zapojený do spolupráce s Metodicko-pedagogickým centrom, pričom vydaním zborníka aktivita v tejto oblasti nekončí, ale bude pokračovať vo vzdelávacích programoch pre učiteľov. Aj v tomto prípade sa plánujú ďalšie aktivity v oblasti kontinuálneho vzdelávania, aby sa myšlienky cyrilo-metodského odkazu preniesli vo väčšej miere do škôl. V mene predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka sa prítomným účastníkom prezentácie prihovoril aj Stanislav Labjak, pričom vyzdvihol dôležitosť Memoranda o spolupráci medzi ÚPN a MPC.

Minuloročnú konferenciu pre učiteľov základných a stredných škôl zorganizovalo Metodicko - pedagogické centrum s cieľom pripraviť pre školy učebné zdroje, ktoré môžu pedagógovia využívať vo vyučovacom procese i byť inšpiráciou pre ďalšie vedecké spracovanie cyrilo-metodského odkazu. Na konferencii odzneli prednášky od renomovaných autorov, odborníkov na cyrilo-metodskú tému z rôznych spoločensky vedných disciplín, historiografie, archeológie, pedagogiky, jazykovedy, teológie i umenia. Odprezentovaný bol aj videodokument pod názvom Velehrad 1985, ktorý v tom roku nakrútil súčasný predseda SpR ÚPN Ondrej Krajňák. Tematicky i faktograficky cenné príspevky sa Metodicko - pedagogické centrum rozhodlo zachytiť a vydať v tlačenej podobe, aby podnetné myšlienky, ktoré v nich odzneli pretrvali.

Vytlačiť