Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Prenasledovanie cirkví

Politický proces so slovenskými biskupmi – Ján Vojtaššák a spol.
Prednáška sa zameriava na problematiku perzekúcií vysokých predstaviteľov Katolíckej cirkvi na Slovensku, konkrétne biskupov Jána Vojtaššáka, Michala Buzalku a Pavla Gojdiča, ktorí boli vo vykonštruovanom politickom procese (január 1951) odsúdení na dlhoročné tresty odňatia slobody. Poslucháči sa oboznámia s genézou prípadu, vyšetrovaním biskupov, prípravou a priebehom súdneho konania a s osudmi biskupov vo výkone trestu a po prepustení na slobodu.
Prezentácia obsahuje aj zvukové záznamy z priebehu súdneho pojednávania.
Lektor: Branislav KINČOK, PhD.

Likvidácia reholí v komunistickom Československu. Akcia K a Akcia R
Komunistický režim považoval cirkví za svojich nepriateľov. Zosnoval Akciu K a neskôr Akciu R, ktoré boli zamerané na likvidáciu mužských a ženských kláštorov. Aká bola samotná príprava Akcie K, jej priebeh a dôsledky? Čo to znamenalo pre rehoľný život v našej krajine? V prednáške sa dozviete aj o dezinformačnej kampani vedenej médiami voči reholiam. Mnohí rehoľníci a rehoľníci boli uväznení v internačných kláštoroch alebo deportovaní na ťažké fyzické práce do českého pohraničia. Počas tzv. normalizácie rehole fungovali v ilegalite. Kláštory boli obnovené až po Novembri 1989.
Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia a možnosť prezentácie dokumentárneho filmu ÚPN s názvom Tiene barbarskej noci
Prednášku je možné realizovať aj v anglickom jazyku.
Lektori: Patrik DUBOVSKÝ, PhD., František NEUPAUER, PhD.

Orgány štátneho dozoru nad cirkvami
Vzťah komunistického režimu voči cirkvám ja známy priamou i nepriamou perzekúciou, predovšetkým v podobe likvidácie kláštorov a reholí alebo prenasledovaním duchovných Štátnou bezpečnosťou. Prednáška približuje menej známu problematiku vzťahu štátu k cirkvám v období rokov 1948 – 1989, ktorá bola ukotvená tzv. cirkevnými zákonmi a realizovaná Štátnym úradom pre veci cirkevné (neskôr skrze ministerstvo kultúry) a jeho krajskými a okresnými štruktúrami, cirkevnými referentmi a tajomníkmi. Tieto orgány ovplyvňovali, regulovali a kontrolovali reálny chod a činnosť cirkví po stránke finančnej, školskej, kultúrno-náboženskej i personálnej.
Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia.
Lektor: Mgr. Ján ENDRŐDI

Združenie katolíckych duchovných Pacem in terris na Slovensku
Komunistický režim sa snažil čo najviac ovládnuť svojich oponentov, medzi nimi najviac cirkvi. Počas tzv. normalizácie v 70. rokoch na to režim využíval aj kňazov, ktorí s ním spolupracovali. Vzniklo tak Združenie katolíckych duchovných Pacem in terris, ktoré s režimom často kolaborovalo, a to aj na potláčaní činnosti cirkví. V roku 1982 pápež ZKD PIT zakázal, no približne tretina kňazov na Slovensku v tejto činnosti pokračovala. ZKD PIT stálo aj v opozícii voči laickému apoštolátu a tajnej cirkvi.
Lektor: Patrik DUBOVSKÝ, PhD.

Osobnosti prenasledované komunistickým režimom
Prednáška sa zameriava na konkrétnu osobnosť, ktorá bola prenasledovaná komunistickým režimom. V úvode sa dozviete, čo bol totalitný režim a kto bol obeťou komunistického režimu. Následne, po dohode so školou resp. učiteľom, prednášajúci predstaví konkrétnu osobnosť, ktorá bola prenasledovaná komunistickým režimom (napr. Silvester Krčméry, Vladimír Jukl, Ján Mária Sládkovičová, Ján Gunčaga, František Paňák a i.).
Lektor: František NEUPAUER, PhD.Kontakt:
Mgr. Michal KEIM
e-mail: michal.keim@upn.gov.sk
tel: 02 / 593 003 39
mob.:+421 948 250 761

Vytlačiť