Pracovná ponuka na pozíciu samostatný odborný referent/ samostatná odborná referentka Oddelenia fondov a zbierok Archívu ÚPN

Pracovná ponuka na pozíciu samostatný odborný referent/ samostatná odborná referentka Oddelenia fondov a zbierok Archívu ÚPN

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu samostatný odborný referent/ samostatná odborná referentka Oddelenia fondov a zbierok Archívu ÚPN.

Náplň práce:
Spracovanie archívnych dokumentov a tvorba analytických a syntetických archívnych pomôcok, vybavovanie úradnej agendy a správa spisov, realizácia akvizičnej činnosti, vedenie evidencií k archívnym dokumentom, podieľanie sa na vedeckej, edičnej, osvetovej a vzdelávacej činnosti Archívu ÚPN.

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore Archívnictvo (Archívnictvo a PVH, Archívnictvo a História) alebo v odbore História.

Iné predpoklady:
- prax v inventarizácii archívnych fondov a zbierok;
- znalosť minimálne jedného svetového jazyka na komunikačnej úrovni;
- ovládanie PC na používateľskej úrovni.

Osobné predpoklady:
- bezúhonnosť;
- schopnosť pracovať v kolektíve;
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, presnosť, samostatnosť.

Druh pracovného pomeru:
- hlavný pracovný pomer (prvý rok na dobu určitú, skúšobná doba 3 mesiace).

Mzdové ohodnotenie:
- v súlade so Mzdovým poriadkom Ústavu pamäti národa zaradenie v 4. tarifnej triede (od 1000,00 Eur podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a praxe + osobné ohodnotenie)

Termín nástupu: ASAP

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania;
- motivačný list;
- profesijný životopis;
- fotokópia diplomu osvedčujúceho splnenie kvalifikačných predpokladov;
- súhlas so spracovaním osobných údajov.

Informácia o výberovom konaní:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na email: maria.mlynkova@upn.gov.sk alebo osobne doručiť na personálny referát Ústavu pamäti národa v zalepenej obálke pod označením „Oddelenie fondov a zbierok A ÚPN“ najneskôr do 14:00 hod. 29. apríla 2022. Na prihlášky uchádzačov, ktoré budú doručené po stanovenom termíne sa nebude prihliadať a nebudú do výberového konania zaradené.

Uchádzači, ktorí budú spĺňať stanovené predpoklady budú pozvaní na osobný pohovor najneskôr 3 dni pred konaním pohovoru; uchádzači zaradení do užšieho výberu budú následne pozvaní na vypočutie Správnou radou ÚPN najneskôr 3 dni pred konaním vypočutia.

Kontakt:
maria.mlynkova@upn.gov.sk

Vytlačiť