Logo

Pracovná ponuka na pozíciu riaditeľ/riaditeľka Centra výskumu obdobia neslobody

Ústav pamäti národa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka Centra výskumu obdobia neslobody.

Náplň práce:
- vypracúva návrhy konkrétnych výstupov zo schválených projektov v dlhodobom, strednodobom a krátkodobom horizonte;
- vypracúva stratégiu a návrhy konkrétnych tém výskumných, dokumentačných, publikačných, vzdelávacích, osvetových, výstavných, audiovizuálnych a kultúrnych aktivít ÚPN;
- pripravuje návrh Edičného plánu ÚPN;
- koordinuje prednáškovú činnosť zamestnancov ÚPN;
- podieľa sa na príprave didaktických materiálov pre študentov a učiteľov;
- podieľa sa na vzdelávaní učiteľov;
- koordinuje spoluprácu s externými partnermi na výskumných, dokumentačných, publikačných, vzdelávacích, osvetových, výstavných, audiovizuálnych a kultúrnych projektoch ÚPN;
- vykonáva konzultačnú činnosť pre štátne orgány, fyzické a právnické osoby;
- aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných vedeckých fórach, odborných podujatiach a prednáškach;
- odborne a organizačne zabezpečuje, pripravuje a koordinuje realizáciu projektov, vedeckých, osvetových, vzdelávacích a popularizačných podujatí, materiálov a výstupov pre širokú verejnosť, vrátane multižánrového Festivalu slobody;
- podieľa sa na zhromažďovaní podkladov a spracovávaní podnetov pre orgány činné v trestnom konaní vo veciach zločinov spáchaných v období neslobody 1939 – 1989;
- spolupracuje na príprave žiadostí o externé finančné prostriedky a granty;
- podieľa sa na mediálnych výstupoch ÚPN;
- podieľa sa na evidovaní a správe spisov a registratúrnych záznamov prostredníctvom elektronického informačného systému na správu registratúry;
- prehlbuje svoje vedomosti v danom odbore, sleduje legislatívne zmeny a predkladá návrhy na zmenu interných predpisov.

Zodpovednosť:
- včas, kvalifikovane, úplne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi plní úlohy v rámci svojej pracovnej náplne, úlohy vyplývajúce z plánu činnosti a tiež úlohy pridelené Správnou radou ÚPN, predsedom a/alebo podpredsedom Správnej rady ÚPN;
- zabezpečuje činnosť vedeného odboru; ukladá úlohy, riadi a kontroluje činnosť vedúcich oddelení a zamestnancov podriadených organizačných zložiek a zodpovedá za ich výsledky;
- zodpovedá za vypracovanie náplne práce podriadených zamestnancov v súlade s platnými pracovnoprávnymi predpismi;
- zodpovedá vo zverených oblastiach za prípravu dokumentov a materiálov pre potreby a na rokovania orgánov ÚPN;
- zodpovedá vo zverených oblastiach za dodržiavanie postupov a záväzkov vyplývajúcich pre ÚPN z platných právnych predpisov a zmlúv;
- zodpovedá vo zverených oblastiach za riadne hospodárenie a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny;
- zodpovedá vo zverených oblastiach za ochranu osobných údajov a utajovaných skutočností;
- v záujme informovanosti o úlohách a prerokovania ich riešenia vedie pracovné porady, z ktorých zabezpečuje vyhotovenie zápisníc;
- pri plnení svojich činností vzájomne spolupracuje a koordinuje svoju pracovnú činnosť s cieľom zabezpečiť komplexnosť a vecnú správnosť svojich návrhov, stanovísk a rozhodnutí.

Požadujeme:

Vzdelanie:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (tretieho stupňa) v príslušnom študijnom odbore.

Pracovné predpoklady:
- skúsenosti s riadením;
- znalosť dejín 20. storočia;
- znalosť minimálne jedného svetového jazyka na komunikačnej úrovni;
- znalosť legislatívy vzťahujúcej sa k úlohám ÚPN;
- ovládanie PC na používateľskej úrovni;
- vodičský preukaz skupiny B výhodou.

Osobnostné predpoklady:
- organizačné a riadiace schopnosti a zručnosti;
- koncepčné a analytické myslenie;
- zodpovednosť a schopnosť prijímať rozhodnutia;
- flexibilita a odolnosť voči pracovnému zaťaženiu;
- komunikačné a prezentačné zručnosti;
- kultivovaný prejav
- bezúhonnosť.

Informácia o výberovom konaní:
V prípade záujmu zašlite do 13. novembra 2023 na nižšie uvedenú e-mailovú adresu: žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný životopis, doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní, a súhlas so spracovaním osobných údajov.
Do predmetu správy uveďte: Riaditeľ-CVON.

Druh pracovného pomeru:
- hlavný pracovný pomer.

Mzda brutto:
- od 2500,- EUR podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a praxe.

Termín nástupu: ASAP

Kontakt:
maria.mlynkova@upn.gov.sk

Vytlačiť