Logo

Podpis realizačnej zmluvy medzi ÚPN a ÚSTR

Dňa 17. decembra 2014 podpísali Ondrej Krajňák, predseda SpR ÚPN, Zdeněk Hazdra, riaditeľ ÚSTR a Světlana Ptáčníková, riaditeľka ABS realizačnú zmluvu č. 2 medzi ÚPN a ÚSTR a ABS, ktorá nadväzuje na zmluvu o spolupráci medzi ÚPN, ÚSTR a ABS z roku 2008. V súvislosti s touto zmluvou o spolupráci bola ešte v roku 2008 podpísaná realizačná zmluva č.1. Týkala sa materiálov, ktoré sa nenachádzali v ABS a ktoré práve založený ÚSTR a ABS v tom čase potrebovali pre úspešné pokračovanie v kompletizácii preberaných materiálov. V Archíve UPN sa nachádzali.

Od roku 2005 sa ÚPN usiluje získať materiály ŠtB, ktoré pri rozdelení ČSFR zostali v archívoch v ČR, či už vo forme originálov alebo kópií. V záverečnej správe ÚPN z roku 2004 sa píše: „Zmluva medzi ČR a SR o spoločnom postupe pri delení majetku ČSFR medzi ČR a SR a o jeho prechode na Českú a Slovenskú republiku bola ratifikovaná v roku 1999 a ukončila delenie majetku ČSFR a čiastočnú archívnu rozluku s dohodami medzi ministerstvami o spoločnom využívaní rozdelených archívnych fondov. Delenie archívnych fondov sa uskutočnilo neodborne, nekoordinovane v časovom strese a neúplne." A ďalej sa konštatuje: „V archívoch ČR sú uložené dokumenty o občanoch SR a o činnosti unitárnych štátnych orgánov na území SR. Takéto archívne dokumenty z oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti potrebuje ÚPN na plnenie úloh uložených zákonom O pamäti národa. Musia byť uložené v v origináloch, niektoré v kópiách na území SR v Archíve ÚPN."

Od roku 2005 sa zakladateľ ÚPN Ján Langoš opakovane usiloval o dohodu s Ministerstvom vnútra ČR, ktoré v tom čase malo vo svojich archívoch tieto materiály. Po založení ÚSTR a ABS boli uvedené materiály prevedené do týchto inštitúcií. Podpísaná Realizačná zmluva č. 2, ktorá má zabezpečiť, že jedna časť materiálov po bývalej ŠtB, ktoré obsahujú informácie aj o občanoch SR a sú uložené na území ČR sa dostanú i do ÚPN. Časť v origináloch a väčšia časť vo forme kópií. Jedná sa o ucelené súbory niektorých centrálne vedených evidenčných pomôcok vymenovaných bezpečnostných zložiek (registračné protokoly I. a III. správy – rozviedka a VKR ale i kartotéka EZO a CRS), ktoré sa zachovali. ÚPN obdrží prepis týchto súborov, čo umožní rýchlu orientáciu a vyhľadávanie v nich. Sú to zatiaľ elektronické kópie uvedených evidenčných súborov a ich prepisy. Budú zatiaľ k dispozícii pre vnútorné využívanie v ÚPN, čo pomôže v súčasnosti predovšetkým bádateľom a pracovníkom ÚPN. V blízkej budúcnosti by sa ÚPN s ÚSTR rád dohodol na ich širšom využívaní. ÚPN si cení ústretovosť kolegov z ČR. Je to prvý krok, a navyše. aj krok správnym smerom. ÚPN chce pokračovať v rokovaní s partnermi v ČR o archiváliách i o spolupráci na ďalších programoch – vedeckých či dokumentačných. Veľmi dúfame, že čoskoro bude podpisovaná ďalšia realizačná zmluva.

Světlana Ptáčníková, riaditeľka ABS, Ondrej Krajňák, predseda SpR ÚPN, Zdeněk Hazdra, riaditeľ ÚSTR a Vladimír Palko ml., ÚPN (foto: Štefan Badura)

Vytlačiť