Oddelenie bádateľne a knižnice

Oddelenie bádateľne a knižnice slúži pre potreby vedeckého bádania. Vzniklo po roku existencie ústavu v lete 2004 ako dôsledok rozšírenia činnosti smerom k interným aj externým bádateľom. Archív ÚPN podľa rozhodnutia OAR MV SR sa čiastočne riadi aj podľa zákona NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, z čoho vyplýva možnosť prístupu k archívnym dokumentom cez bádateľňu. Bádateľňa od 1.3.2005 slúži pre bádateľov z radov zamestnancov ústavu i vedeckej verejnosti. Za rok 2005 bádateľňu navštívilo 62 bádateľov, ktorí uskutočnili 385 bádateľských návštev. Z bádateľských tém vystupuje najmä problematika sionizmu a prenasledovanie cirkví. Okrem toho sa bádatelia venujú aj iným témam: procesom s predstaviteľmi demokratického odboja, organizačnej štruktúre zložiek ŠtB atď.
Pracovníci oddelenia bádateľne a knižnice poskytujú bádateľom konzultácie a pripravujú archívne dokumenty podľa platného bádateľského poriadku. Zamestnanci oddelenia vyhotovujú bádateľom pre ich študijné potreby aj študijné kópie.

Vytlačiť