Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Ochrana osobných údajov

Ústav pamäti národa

ako prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len "Nariadenie" a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Všetky osobné údaje sú spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo, transparentne a v súlade s ďalšími zásadami, ktoré sú uvedené v čl. 5 Nariadenia, preto plniac si svoju informačnú povinnosť v zmysle čl. 13 Nariadenia dáva týmto prevádzkovateľ dotknutým osobám na vedomie nasledovné:

Personalistika

Evidencia žiadostí o informácie

Evidencia žiadostí o sprístupnenie

Evidencia žiadostí o priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja

Evidencia iných žiadostí

Evidencia bádateľských listov

Každá dotknutá osoba sa môže dovolávať svojich práv u prevádzkovateľa, a to formou:

- e-mailu na adresu adela.martinkovicova@upn.gov.sk,

- zásielky na adresu sídla prevádzkovateľa.

Ústav pamäti národa každú žiadosť zodpovedne posúdi a v zmysle čl. 12 ods. 3 Nariadenia poskytne dotknutej osobe informácie bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, lehota môže byť v prípade potreby predĺžená o ďalšie dva mesiace.

Ak má prevádzkovateľ pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podala žiadosť, je oprávnený požiadať ju o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

Informácie, oznámenia a prijaté opatrenia sa poskytujú bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môže prevádzkovateľ odmietnuť konať alebo môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti.

Vytlačiť