Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dôsledky na spoločnosť

Ústav pamäti národa v spolupráci s Ústavom pro soudobé dějiny AV ČR budú vo februári 2018 organizovať vedeckú konferenciu s názvom Nastolenie komunistického režimu v Československu vo februári 1948 a jeho dôsledky na spoločnosť. Konferencia sa zameria na analytický pohľad na vývoj v Československu s dôrazom na komparáciu vývoja v českej a slovenskej časti štátu, ako i v krajinách formujúceho sa sovietskeho bloku v strednej a východnej Európe po nastolení mocenského monopolu komunistickej strany. Podujatie chce reflektovať širší kontext celospoločenských zmien, ktoré priniesol nástup totalitného režimu.

Tematické okruhy vedeckej konferencie:

1. Medzinárodnopolitické a medzinárodnoprávne predpoklady vývoja povojnovej strednej a východnej Európy, vznik sovietskeho bloku a formovanie bipolárneho rozdelenia sveta na prahu studenej vojny.

2. Charakter komunistického režimu v Česku, na Slovensku i v krajinách strednej a východnej Európy. Politické a trestnoprávne represie ako dôsledok nastolenia komunistického režimu, prejavy odporu obyvateľstva a odboja voči komunistickému režimu.

3. Spoločenská odozva a dôsledky zmeny politického režimu na vývoj občianskej spoločnosti v jednotlivých krajinách - komparatívne pohľady, spoločné črty i špecifiká. Prenikanie komunistických ideí do všetkých sfér života, ateizácia, formovanie nových spoločenských elít, vlna emigrácie, zmeny vo vlastníckom a majetkovom rozvrstvení spoločnosti. Dopad politických zmien na právo, kultúru, ekonomiku, školstvo, cirkvi,kultúru, šport...

4. Február 1948 a činnosť bezpečnostného aparátu štátu.

V prípade záujmu o aktívnu účasť na podujatí Vás prosíme o zaslanie názvu Vášho príspevku spolu s krátkym abstraktom do 26. januára 2018 e-mailom na adresu: ondrej.podolec@upn.gov.sk alebo poštou na adresu: Miletičova 19, 820 18 Bratislava 218.

Organizátori si vyhradzujú právo výberu účastníkov konferencie.

Vytlačiť