Národná rada SR nezobrala na vedomie výročnú správu o činnosti ÚPN za rok 2016

„ÚPN nemá byť sudcom minulosti, ale rozhodne má byť advokátom nespravodlivo prenasledovaných. V roku 2016 sa ÚPN zodpovedne zhostil tejto úlohy.“

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák dňa 21. júna 2017 predložil do pléna Národnej rady SR výročnú správu Ústavu pamäti národa za rok 2016.

Predkladaná výročná správa bola prerokovaná v Správnej a Dozornej rade ústavu v dňoch 5. a 20. apríla 2017, ako aj vo Výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny dňa 20. júna 2017

Napriek bohatej činnosti ÚPN a mimoriadnej podpore opozičných poslancov NR SR príslušný výbor NR SR a plénum Národnej rady SR odmietli zobrať výročnú správu na vedomie. Hoci proti správe výslovne hlasovalo iba 13 koaličných poslancov, hlasovania sa zdržalo ďalších 51 z nich. Za prijatie správy hlasoval aj predkladateľ novely zákona o pamäti národa, poslanec za SNS Jaroslav Paška.

Zverejňujeme časť prejavu predsedu Správnej rady ÚPN, ktorý predniesol pri predkladaní správy v parlamente:

Vážený predsedajúci,

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

„Sme presvedčení, že výsledky činnosti ÚPN vrátane aktivít na medzinárodnej úrovni sú dôkazom zodpovedného plnenia úloh ústavu, spojených so zverejňovaním zločinov spáchaných v dobe totalitných režimov. Snaha prepisovať dejiny, a to najmä členmi bývalej tajnej polície, je typická pre všetky postkomunistické krajiny. Odolávanie takýmto snahám si nepochybne vyžaduje občiansku odvahu. Preto vyzývame predstaviteľov politických strán na Slovensku, aby sa zasadili o zodpovedné hodnotenie obdobia neslobody a aby pre ÚPN vytvorili priaznivé pracovné prostredie, ktoré mu umožní riadne fungovať."

Citáciou podporného listu zástupcov Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície z novembra 2016 netradične uvádzam Výročnú správu o činnosti ÚPN za rok 2016.

Včera totiž, bez jedinej otázky, bez jediného slova kritiky Výbor pre ľudské práva odmietol zobrať na vedomie Výročnú správu za rok 2016.

Medzi hlavné úlohy ústavu patrí úplné a nestranné hodnotenie obdobia neslobody, sprístupňovanie dokumentov bezpečnostných zložiek štátu z tohto obdobia, zverejňovanie informácií a údajov svedčiacich o zločinoch nacizmu a komunizmu, o ich vykonávateľoch a obetiach, ako aj poskytovanie informácií orgánom verejnej moci.

Pre súčasnosť aj budúcnosť je nemenej dôležitá aj úloha šíriť myšlienky slobody a obrany demokracie pred režimami podobnými nacizmu a komunizmu.

Rastúci záujem najmä zo strany mladej generácie prikláňať sa k nedemokratickým myšlienkovým prúdom či politickým silám vyžaduje aj na strane ÚPN zvýšené úsilie o spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami, ktoré sa zaoberajú formovaním historického povedomia a výchovou k demokratickým hodnotám. Takéto iniciatívy sú najlepšou odpoveďou na prejavy rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, extrémizmu a iných foriem intolerancie.

Správu predkladám za štvrtý rok môjho pôsobenia vo funkcii predsedu Správnej rady ústavu.

Rád konštatujem, že ústav aj v uplynulom roku si splnil všetky zákonné povinnosti voči verejnosti, ako aj štátnym orgánom a inštitúciám.

V októbri minulého roku na základe uznesenia Výboru pre ľudské práva požiadala Dozorná rada ÚPN o kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu v súvislosti s predloženými obvineniami na moju adresu. Následne NKÚ vyzval ÚPN, aby predložil stanovisko. V reakcii na poskytnuté informácie zo strany ústavu NKÚ oznámil, že v roku 2017 neplánuje v ÚPN vykonať kontrolu.

V októbri minulého roku bezprostredne po obvinení Dozornej rady ÚPN bola v ústave vykonaná kontrola Inšpektorátu práce, ktorá následne vydala potvrdenie, v ktorom je uvedené, že v ÚPN nebolo zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania ani päť rokov dozadu.

Ďalej potvrdenia Daňového úradu, Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne a poisťovní Union či Dôvera dokladujú, že v roku 2016 si ÚPN splnil všetky povinnosti a nemá nijaké nedoplatky. Potvrdenie Centrálneho registra exekúcií dokladuje, že nie je voči ÚPN vedená nijaká pohľadávka.

Vážení poslanci,

Ústav svoju činnosť opiera o tri piliere. Archív, vedecké bádanie a živú pamäť spojenú s výchovno-vzdelávacími aktivitami inštitúcie.

Špecializovaný Archív ÚPN si aj v tomto roku splnil všetky úlohy týkajúce sa sprístupňovania dokumentov bývalej komunistickej Štátnej bezpečnosti tak pre verejnosť, ako i pre orgány štátnej moci. V súvislosti s vykonávaním bezpečnostných previerok ústav vystupoval ako partner bezpečnostných orgánov štátu a v súlade so zákonmi týkajúcimi sa tejto oblasti vybavil požiadavky Národného bezpečnostného úradu v 790 prípadoch, v 363 prípadoch požiadavky Vojenského spravodajstva a v 16 prípadoch Ministerstva obrany Českej republiky. V oblasti archívneho bádania žiadateľom sprístupnil a pripravil spolu 451 373 strán dokumentov.

Od roku 2016 Ministerstvo školstva zarodilo ÚPN medzi odporúčané inštitúcie, ktoré by mali študenti navštevovať. Preto v oblasti budovania živej pamäte sme pre študentov, ale aj pre pedagógov pripravili viaceré osvetové a vzdelávacie projekty, napríklad Dni otvorených dverí, školenia pre učiteľov, prednáškové aktivity. Každoročne konaný Festival slobody sme okrem Bratislavy preniesli aj do iných regiónov Slovenska.

Súčasťou festivalu sa stali jeho populárne aktivity ako filmová prehliadka, medzinárodné diskusie o dobe neslobody, Víkend zatvorených hraníc, rekonštrukcia politického procesu z 50. rokov, realizovaná študentmi Karlovej univerzity, divadelné predstavenia a inscenácie, slávnostný program oceňovania osobností - udeľovanie ceny ÚPN, slávnostná bohoslužba za obete zločineckých režimov.

Pracovníci ústavu uskutočnili na školách viac ako 60 prednášok. V spolupráci na projekte Zabudnuté Slovensko sa historik ÚPN zúčastňoval verejných diskusií s názvom Otvorene o extrémizme. Diskusie sa uskutočnili v Brezne, vo Veľkom Krtíši, v Dolnom Kubíne a v Revúcej.

Pokračovali sme v nakrúcaní pamätníkov z obdobia neslobody, ich digitalizácie, prepisov a v mediálnom spracovaní. V roku 2016 sme nakrútili 30 svedeckých výpovedí. Film Stopy v snehu bol vysielaný v poľskej verejnoprávnej televízií.

Pracovníci Sekcie vedeckého výskumu sa aktívne podieľali na historickom výskume podľa zadaných vedeckých okruhov a v súlade s plánom činnosti ústavu.

Spoločne s ďalšími odbornými pracovníkmi predniesli trinásť príspevkov na deviatich domácich a zahraničných konferenciách a zúčastnili sa pätnástich diskusných večerov v Bratislave a v Košiciach. Taktiež publikovali viac ako 30 prác vo vedeckých a odborných časopisoch, zborníkoch a iných publikáciách.

ÚPN pokračoval vo vydávaní štvrťročníka Pamäť národa.

Vydali sme zborník z konferencie, ktorá sa konala v deň 30. výročia černobyľskej jadrovej katastrofy pod názvom Černobyľ 1986 – minulosť, dôsledky, východiská.

S vydavateľstvom Perfekt sme spolupracovali na vydaní publikácie Slovenská armáda v druhej svetovej vojne slovom a obrazom.

S OZ Krásny Spiš sme spolupracovali na vydaní publikácie "Udavačstvo".

ÚPN aj v uplynulom roku pokračoval vo zverejňovaní citlivých dokumentov.

Prvýkrát od pádu železnej opony sprístupnil mená 158 prokurátorov, 228 sudcov a 86 vyšetrovateľov štátnej bezpečnosti, ktorí sa podieľali na sankcionovaní občanov pre trestný čin "nedovolené opustenie republiky".

ÚPN zverejnil podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačnej štruktúry Krajskej správy ŠtB Bratislava a tým ako prvý z krajín bývalého východného bloku zverejnil a uzavrel kompletnú štruktúru ŠtB na území Slovenska od roku 1966.

Rok 2016 bol úspešným rokom z pohľadu zahraničnej spolupráce. Ústav pokračoval v spolupráci s partnerským Ústavom pro studium totalitních režimú Českej republiky tak na spoločných projektoch v oblasti výskumu aktivít bývalej ŠtB, ako aj na poskytovaní kópií dokumentov týkajúcich sa občanov SR, ktoré nám neboli doteraz odovzdané. Rovnako pokračovala spolupráca s Etickou komisiou ČR.

Úspešná spolupráca pokračovala s Európskou sieťou Pamäť a Solidarita (ENRS), v ktorej Slovenskú republiku zastupuje predseda SpR ÚPN, poverený ministrom kultúry SR.

V novembri sa v Bratislave uskutočnilo spoločné rokovanie Riadiaceho výboru ENRS a Vedeckej rady a Poradného výboru. Následne vedenie ENRS ďakovným listom ocenilo profesionálnu prípravu a organizačné zabezpečenie stretnutia a tiež vyjadrilo mimoriadnu spokojnosť s doterajšou spoluprácou s ÚPN.

V rámci spolupráce s ENRS sme v uplynulom roku čerpali prostriedky na projekty v objeme 50 000 eur, vďaka ktorým sme realizovali multižánrový Festival slobody. Pokračovali sme vo vydávaní informačno-edukačných letákov určených pre študentov a pedagógov našich škôl. Spolupracovali sme na medzinárodnom projekte Hi-story lessons, ktorý je určený pre študentov a učiteľov dejepisu či náuky o spoločnosti.

ÚPN v spolupráci s ENRS vyprodukoval dokumentárny film Sound in the Silence (Zvuk v tichu), ktorý očami mladých Európanov reflektoval udalosti holokaustu v prostredí koncentračného tábora Auschwitz. Film mal premiéru na Festivale slobody.

V auguste (22. a 23. 8. 2016) v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie, pri príležitosti Európskeho dňa pamiatky obetí totalitných režimov sa konala v Bratislave medzinárodná konferencia za účasti 20 ministrov spravodlivosti z krajín EÚ. ÚPN bol organizátorom II. bloku konferencie pod názvom Spravodlivosť a trestno-právne vyrovnávanie sa so zločinmi totalitných režimov. Na konferencii vystúpilo sedemnásť zástupcov národných a medzinárodných pamäťových inštitúcii.

V novembri v Kyjeve ( 26.11.2016) bol Ústav pamäti národa prijatý za riadneho člena medzinárodnej pamäťovej siete s názvom "Platforma európskej pamäti a svedomia". Platforma združuje 51 inštitúcií a organizácií z osemnástich krajín EÚ, Kanady a Spojených štátov amerických. Jedným z cieľom tejto živej a dynamickej platformy je prispieť k vytvoreniu medzinárodného súdneho tribunálu, ktorý by mohol súdiť zločiny spáchané predstaviteľmi komunistického režimu.

Koncom novembra 2016 (29. - 30. 11 2016 ) sa zástupcovia ÚPN zúčastnili rokovania Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície v Krakove. Rokovaní sa zúčastnili zástupcovia pamäťových inštitúcií z Poľska, Nemecka, Maďarska, Česka, Rumunska, Lotyšska, Slovinska, Bulharska, Estónska a Slovenska. Práve na tomto stretnutí vzišiel podporný list siete, z ktorého som na začiatku môjho vystúpenia citoval.

Pozitívny mediálny ohlas o činnosti ÚPN vyvolalo odhalenie pamätnej tabule jednej z obetí Železnej opony, iba 18-ročnému Hartmutovi Tautzovi z bývalej NDR, ktorého pred 30 rokmi na hranici v Petržalke smrteľne zranili psy pohraničnej stráže. Podujatie sme zorganizovali v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a Platformou európskej pamäti a svedomia.

Ústav pokračoval aj v intenzívnej spolupráci na spoločných projektoch so zastupiteľskými úradmi Českej republiky, Rakúska, Poľska, Maďarska a Bulharska.

Aj na domácej scéne sme rozvíjali spoluprácu s mnohými inštitúciami vrátane Konfederácie politických väzňov Slovenska, Nadácie Konráda Adenauera, Svetového združenia bývalých politických väzňov, Dokumentačného strediska holokaustu, Fóra kresťanských inštitúcii, Múzea SNP, Slovenského národného múzea a podobne.

Ústav v uplynulom roku bol zastúpený na početných pietnych spomienkach organizovaných bývalými politickými väzňami, štátnymi alebo samosprávnymi inštitúciami.

Ústav podľa zákona č. 219/2006 Z.z. o protikomunistickom odboji priznal v roku 2016 postavenie účastníka protikomunistického odboja 27 osobám; a postavenie veterána protikomunistického odboja 31 osobám. Dekréty žiadateľom sme odovzdávali v spolupráci s miestnou samosprávou a vyššími územnými celkami na slávnostných stretnutiach v Košiciach, Michalovciach a v Trnave. Pre ocenených to bol silný moment morálneho zadosťučinenia.

Ústav v roku 2016 členmi Dozornej rady a Správnej rady ÚPN kritizovaný pre vysoké náklady na právnu agendu.

V priebehu roka 2016 bol ÚPN účastníkom konania v šestnástich súdnych sporoch a iba dva z nich boli začaté v roku 2016. Z celkového počtu sporov sa deväť týkalo ochrany osobnosti. ÚPN bol účastníkom štyroch pracovno-právnych sporov. Spomedzi sporov na ochranu osobnosti je najmarkantnejší prípad Reného Hudzoviča. V dôsledku súdneho rozhodnutia, že nebol agentom bývalej ŠtB, si uplatnil od ÚPN náhradu nemajetkovej ujmy vo výške viac ako 1 200 000 eur (1 221 183eur). Okresný súd Levice (14. 2. 2017) Renému Hudzovičovi priznal náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 150 000 eur, ktorú má ÚPN zaplatiť. Proti tomuto rozhodnutiu súdu sme sa ihneď odvolali. Čo sa týka náhrady majetkovej ujmy, súd na základe aktívnej obrany žalobu voči ÚPN zamietol. Čiže zatiaľ ÚPN nemusí žalobcovi zaplatiť nič.

Súčasne povinnosť uhradiť majetkovú ujmu vo výške viac ako 300 000 eur súd uložil Slovenskej republike v zastúpení Ministerstva vnútra SR.

Aktuálny výsledok týchto dvoch súdnych sporov pre ÚPN znamená záchranu finančných prostriedkov (ušetrenie) vo výške takmer 1 100 000 eur oproti pôvodne žalovanej sume.

Spolu s ďalšími vyhratými spormi (Marcinko žiadal náhradu škody 80 000 eur a Kubovčák 3 300 eur) ÚPN zachránili štátu viac ako 1 150 000 eur.

Aktívna obrana ÚPN na súdoch tak prináša svoje ovocie. Deväť konaní bolo ukončených v prospech ÚPN, kedy došlo buď k výhre v spore, k späťvzatiu žaloby zo strany žalobcu alebo k priaznivej mimosúdnej dohode.

Oproti pasívnemu postoju z minulosti zaujíma ÚPN v zmysle jeho poslania, ktorý mu prikazuje zákon, aktívny postoj. Pasívnym postojom v tejto oblasti by sme spochybnili hodnovernosť nielen archívu bývalej Štátnej bezpečnosti, ale aj existenciu jej zločinov či existenciu celého komunistického režimu ako zla, ktoré tu pôsobilo 40 rokov, ako nepriateľov prenasledovalo tisícky svojich nevinných občanov a spôsobilo im najrôznejšie utrpenie.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

Napriek napätiu medzi predsedom SpR ÚPN a Správnou či Dozornou radou ÚPN bol rok 2016 z hľadiska činnosti ústavu úspešným rokom. Zatiaľ čo v minulosti odborná verejnosť vyčítala ÚPN jeho smerovanie, v uplynulom roku široká verejnosť ocenila snahu ÚPN o jeho úplné a nestranné hodnotenie obdobia neslobody.

Národná rada SR v roku 2016 schválila rozpočet ústavu na rok 2017 v takej výške, aby umožnila realizáciu základných úloh, národných aj medzinárodných projektov. Aj vďaka tomu zamestnanosť v ústave v roku 2016 mohla byť zachovaná, resp. zvýšená o dvoch zamestnancov. Väčšine zamestnancov ÚPN mohli byť udelené odmeny. Dokonca mzda pre zamestnancov podľa platového výmeru bola za posledné štyri roky zvýšená priemerne o 40 eur na osobu. Aj v roku 2016 sme pokračovali v obnove výpočtovej techniky a technického zabezpečenia ÚPN.

Žiaľ, ani po štrnástich rokoch od svojho založenia ÚPN nemá vlastnú budovu. Archív sídli v inej budove, na inom mieste a pravidelné sťahovanie inštitúcie zbytočne komplikuje činnosť ústavu a predražuje jeho prevádzku. Naše partnerské inštitúcie v krajinách strednej a východnej Európy majú dôstojné štátne budovy, ktoré svedčia o vnímaní ich dôležitosti a o dôstojnom vzťahu spoločnosti voči nim.

Bol by som rád, keby sa nám v spolupráci s vami, členmi zákonodarného zboru, ako i s vládou SR, konečne podarilo zabezpečiť trvalé sídlo pre ústav, v ktorom by našiel svoje miesto aj Archív ÚPN a tiež zamýšľané Múzeum zločinov komunizmu.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

ÚPN nemá byť sudcom minulosti, ale rozhodne má byť advokátom nespravodlivo prenasledovaných. V roku 2016 sa ÚPN zodpovedne zhostil tejto úlohy.

V roku 2015, ministri spravodlivosti členských krajín EÚ prijali v Taline vyhlásenie, v ktorom sa uvádza: "Základom pre uzmierenie a budovanie budúcnosti je spravodlivosť."

Zatiaľ čo prenasledovaní nahlas vyriekli slová "Odpustili sme," ich prenasledovateľom aj naďalej odhaľujú pamätníky. Na Slovensku za spôsobené zločiny nebol nikto odsúdený. Príslušníci ŠtB aj 30 rokov od pádu Železnej opony naďalej poberajú výsluhové dôchodky za obdobie, kedy preukázateľne škodili. Ich svedectvá v súdnych sporoch s ÚPN majú väčšiu váhu ako listinné dôkazy, ktoré sami vytvorili. Za poškodenie ich dobrého mena žiadajú od ÚPN odškodné v astronomických číslach, zatiaľ čo ich obete často žijú na hranici chudoby.

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,

Vieme, že nestačí o extrémizme iba hovoriť, ale je nevyhnutné mu aktívne predchádzať. Z hľadiska vyrovnania sa s minulosťou som urobil to, čo bolo v mojich silách. Teraz je čas aj na vás, aby ste v úsilí o vyrovnanie sa s minulosťou pokračovali.

Ďakujem Vám za pozornosť.

Predseda Správnej rady ÚPN v pléne Národnej rady rady SR.

Predseda Správnej rady ÚPN v pléne Národnej rady rady SR.

Ilustračné foto: Marian Turza

Plénum Národnej rady SR.

Plénum Národnej rady SR.

Ilustračné foto: Marian Turza


Vytlačiť