Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Medzinárodná konferencia Bratislava/nahlas. Ochranárske hnutie v zápase s komunistickým režimom

Ústav pamäti národa v spolupráci so svojími partnermi pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Bratislava/nahlas. Ochranárske hnutie v zápase s komunistickým režimom. Podujatie sa bude konať pri príležitosti 30. výročia vydania publikácie Bratislava/nahlas, ktorá predstavovala unikátnu kritiku komunistického režimu a jeho spôsobu vlády na konkrétnom príklade mesta Bratislava, a zároveň znamenala vrchol aktivít ochranárskeho hnutia. Vo svojej dobe bola táto publikácia označovaná za slovenskú Chartu 77. Cieľom konferencie bude analyzovať aktivity ochranárskeho hnutia na Slovensku v období normalizácie, ich zhodnotenie v kontexte slovenského disentu, ako aj postoj režimu voči ochranárom a postihy jednotlivých aktivistov v priebehu 80. rokov. Súčasťou konferencie bude aj okrúhly stôl s účasťou aktérov historických udalostí a tvorcov publikácie Bratislava/nahlas.

Plánovaný termín: 24. október 2017

Miesto konania: Bratislava

Tematické okruhy konferencie:

  • Bratislava/nahlas ako jeden z ťažiskových dokumentov slovenského disentu
  • Percepcia ochranárskeho hnutia v ostatných prúdoch slovenského disentu
  • Zápas o historické cintoríny v Bratislave v 80. rokoch
  • Vodné dielo Gabčíkovo
  • Životné prostredie na Slovensku v druhej polovici 80. rokov
  • Štátna bezpečnosť a ochranárske hnutie
  • Normalizačný režim a ochranárske hnutie
  • Študenti a ochranárske hnutie
  • Ochranárske hnutie na stránkach dobovej tlače
  • Ochranárske iniciatívy v zápase s režimom v regiónoch

Na konferenciu je možné prihlásiť sa emailom na adresu peter.jasek@upn.gov.sk zaslaním krátkej anotácie príspevku a stručnej informácie o autorovi do 15. júla 2017. Organizátor podujatia hradí aktívnym účastníkom konferencie náklady na ubytovanie, cestovné a stravu počas konania konferencie.

Organizátor si vyhradzuje právo výberu účastníkov konferencie.

Kontakt:

Peter Jašek
Ústav pamäti národa
Miletičova 19
P. O. Box 29
820 18 Bratislava 218

publikácia Bratislava/nahlas

Vytlačiť