Katolícka cirkev ocenila členku redakčnej rady Pamäti národa prof. Emíliu Hrabovec

V Bratislave 2. októbra 2014 odovzdali novým laureátom ocenenie za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou Fides et ratio. Získali ju bývalý blízky spolupracovník svätého Jána Pavla II. Mons. Marcel Sánchez Sorondo, ktorý je v súčasnosti kancelár Pápežskej akadémie vied vo Vatikáne, a prof. Emília Hrabovec, prodekanka Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá je súčasne členkou redakčnej Rady Pamäti národa. Cenu im udelila Konferencia biskupov Slovenska na návrh jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru, ktorej predsedá biskup Mons. František Rábek.

KBS udelila toto ocenenie po piaty raz pri príležitosti výročia vydania encykliky pápeža Jána Pavla II. Fides et ratio (Viera a rozum). Katolícka cirkev ním vyjadruje úctu vedcom, ktorí svojím pôsobením a vedeckou činnosťou prispievajú k dialógu vedy a viery. Zmyslom je motivovať ich pre výnimočné kresťanské svedectvo v tejto oblasti a vyjadriť dialóg vedy a viery, či viery a rozumu, ako vyplýva z názvu pápežskej encykliky, podľa ktorej je ocenenie pre vedcov pomenované. Oceňovaniu predchádzala svätá omša v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa, ktorú celebroval Mons. František Rábek s Mons. Sanchezom Sorondom, a s biskupmi Mons. Jozefom Haľkom, Mons. Petrom Rusnákom za účasti zástupcov vedeckej obce i širokej laickej verejnosti. K prof. Emílii Hrabovec, členke Pápežského výboru pre historické vedy, ktorá sa vo svojej prednáške zamerala na jednu z najdiskutovanejších tém súčasnej historiografie - vatikánsku východnú politiku, vystúpil s laudačnou rečou prof. Róbert Letz, taktiež člen redakčnej rady Pamäti národa.

Pamätnú medailu s dekrétom si laureáti prevzali z rúk Mons. Františka Rábeka. K blahoželaniu sa pridal i bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko a taktiež člen redakčnej rady Pamäti národa. Na slávnosti sa zúčastnili aj prof. Jaromír Pastorek, predseda SAV i prof. Štefan Luby, emeritný predseda SAV, zástupcovia vedeckej, akademickej a spoločenskej obce, priatelia a známi laureátov, predstavitelia univerzít a fakúlt, bohosloveckých seminárov, ako aj kňazi a rehoľníci, spisovatelia a zástupcovia médií a kultúry. Slávnosť sprevádzali vstupy sestier Petry a Marcely Lechtovej a Miklósa Alberta.

KBS po prvýkrát cenu udelila v roku 2010. Prevzal ju významný slovenský vedec Július Krempaský. O rok neskôr ju získali profesori Jozef Tiňo a Ján Letz. Za rok 2002 získali ocenenie kardinál Jozef Tomko, biologička Oľga Erdelská a astronóm Anton Hajduk, in memoriam. Vlani si ocenenie prevzali fyzik Jozef Ďurček, psychológ Michal Stríženec a Imrich Staríček, in memoriam. ÚPN vyslovuje ocenenej prof. Emílii Hrabovec svoje blahoželania.

Účastníci slávnostného aktu udeľovania ceny Fides et Ratio

Prof. R. Letz pri čítaní laudatia

Mons. F. Rábek odovzdáva cenu Fides et Ratio prof. E. Hrabovec

Mons. J. Halko odovzdáva dekrét k cene Fides et Ratio prof. E. Hrabovec

Vytlačiť