Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 - 1945

Vedecká konferencia

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Šurany a pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu organizuje vedeckú konferenciu Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 - 1945, ktorá sa uskutoční v Šuranoch 22. a 23. marca 2011. Keďže ide o tému, ktorá doteraz nedostávala adekvátny priestor, snahou Ústavu pamäti národa je umožniť prezentáciu výsledkov historického výskumu čo najširšiemu okruhu historikov a poskytnúť ju širokej verejnosti. Cieľom konferencie je priblížiť obdobie okupácie, ktorá zásadným spôsobom zasiahla do života všetkých vrstiev obyvateľstva južného Slovenska bez ohľadu na národnostnú, rasovú, sociálnu či náboženskú príslušnosť.

Obsahom konferencie budú najmä tieto otázky:

  • Viedenská arbitráž – politické a medzinárodnoprávne aspekty
  • Politický život, vojenská a civilná správa na území južného Slovenska po Viedenskej arbitráži
  • Represívna činnosť bezpečnostných zložiek
  • Perzekúcie jednotlivcov a skupín obyvateľstva z národnostných, rasových a politických príčin
  • Hospodárske a sociálne dopady Viedenskej arbitráže a ich prejavy v živote obyvateľstva
  • Cirkev, školstvo a kultúra
  • Každodenný život obyvateľstva
  • Postavenie židovskej komunity

Kontaktná osoba:
Ján Mitáč
tel.: 00421 2 593 00 337

Vytlačiť