Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

III. správa ZNB - Vojenská kontrarozviedka (VKR)

Vojenská kontrarozviedka sa podľa sovietskeho vzoru stala špecifickou súčasťou Štátnej bezpečnosti ako samostatný sektor ministerstva národnej bezpečnosti už začiatkom päťdesiatych rokov.


Foto: Emblém VKR

Emblém VKR. Zdroj: ÚPN

III. správa ZNB riadila a koordinovala kontrarozviednu činnosť v celoštátnom rozsahu prostredníctvom podriadených útvarov VKR v zväzkoch Československej ľudovej armády (ČSĽA). Vo vymedzených úsekoch naviac plnila vlastné úlohy kontrarozviednej práce a v stanovenom rozsahu mala spolupracovať s vojenskými kontrarozviedkami štátov Varšavskej zmluvy.

Foto 1: Súčinnostná porada VKR, ŠtB a KGB

Súčinnostná porada VKR, ŠtB a KGB, Kežmarok 4.-5. marec 1980. Zdroj: ÚPN

Foto 2: Súčinnostná porada VKR, ŠtB a KGB

Súčinnostná porada VKR, ŠtB a KGB, Kežmarok 4.-5. marec 1980. Zdroj: ÚPN

Podľa smerníc úlohami VKR bolo:

  • odhaľovať a dokumentovať činnosť "nepriateľskej agentúry a nepriateľských osôb" v objektoch ozbrojených síl a v priľahlom prostredí vojenských objektov, v úzkej súčinnosti s teritoriálne zodpovedajúcimi zložkami Štátnej bezpečnosti (krajské a okresné odbory či oddelenia)
  • zabraňovať "prenikaniu nepriateľskej agentúry" do ozbrojených síl
  • realizovať opatrenia, ktoré mali zabraňovať zbehnutiu vojenských osôb na Západ
  • vykonávať "preventívno-výchovné opatrenia" u osôb, ktoré údajne vďaka svojej "politickej nevyspelosti" podliehali vplyvu "nepriateľského pôsobenia"
  • organizovať rôzne opatrenia k ochrane a "znemožneniu" úniku štátneho a služobného tajomstva, a realizovať ich spolu s veliteľskými a politickými orgánmi a orgánmi vojenskej justície
  • pomáhať veliteľským a straníckopolitickým orgánom pri zvyšovaní bojovej pohotovosti vojsk
  • plánovať potrebné opatrenia k rýchlemu prechodu na vojnovú organizáciu a k plneniu úloh za mimoriadnych podmienok

Foto: Návšteva dôstojníka KGB Naľjotova vo Východoslovenskom kraji

Návšteva dôstojníka KGB Naľjotova vo Východoslovenskom kraji, júl 1979. Zdroj: ÚPN

Foto: Dôstojník KGB číta pozdravný list predstaviteľom VKR

Dôstojník KGB číta pozdravný list predstaviteľom VKR, rok 1981. Zdroj: ÚPN

Foto: Prejav náčelníka III. správy ZNB

Prejav náčelníka III. správy ZNB, rok 1981. Zdroj: ÚPN

Foto: Z výstavy venovanej poslaniu a činnosti VKR

Z výstavy venovanej poslaniu a činnosti VKR, rok 1981. Zdroj: ÚPN

Foto: Porada VKR - VVO Trenčín

Porada VKR - VVO Trenčín. (Na stene podobizeň a heslo F.E. Džeržinského (šéf sovietskej ČEKy): "Chladnú hlavu, horúce srdce, úplne čisté ruky.") 80-te roky. Zdroj: ÚPN

Foto: Zo zasadania VKR

Zo zasadania VKR. 80-te roky. Zdroj: ÚPN

Foto: Propaganda - zo zbierky VKR

Propaganda - zo zbierky VKR. Zdroj: ÚPN

V polovici februára 1990 sa III. správa ZNB nedočkala zrušenia ako iné útvary Štátnej bezpečnosti, lebo na základe uznesenia predsedníctva vlády ČSSR č. 3 z 4. januára 1990 a dohody medzi federálnymi ministerstvami vnútra a národnej obrany bolo k 1. júlu 1990 rozhodnuté o jej prevedení do rezortu FMNO.

Vytlačiť