Cirkevní historici sa stretli na rokovaní v Žiline

Historici, ktorí sa venujú téme cirkevných dejín a zvlášť problematike perzekúcií v čase komunistického režimu, sa stretli 19. septembra 2017 v Žiline, aby rokovali o spolupráci pri pokrývaní tém týkajúcich sa prenasledovania cirkví. Zástupcovia viacerých cirkví, reholí, archívov i múzeí hovorili o doterajšej spolupráci a navrhli ďalšie možnosti jej smerovania napríklad formou spoločných publikácií, konferencií či publikovania v časopise Pamäť národa.


Zástupcovia rehoľných spoločenstiev požiadali o poskytnutie metodickej pomoci zástupcom ich inštitúcií pri spracovávaní oral history a pri archívnom spracovaní pozostalostí. Padla aj požiadavka sprístupniť archív ÚPN aspoň raz do mesiaca v popoludňajších hodinách. Účastníci rokovania sa zaujímali, či má Ústav pamäti národa spracovanú oblasť výskumu k téme Vatikánskeho rozhlasu, a to najmä od roku 1948. Prítomní sa zhodli, že jednou z nespracovaných tém je aj vplyv prenasledovania gréckokatolíckych duchovných na ich rodiny a deti. Dotkli sa aj tém blížiacich sa výročí v rámci politických i cirkevných dejín.

Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák víta iniciatívu na založenie múzea o prenasledovaní kresťanov medzi rokmi 1945 a 1989 na Slovensku a počas stretnutia informoval, že Ústav pamäti národa môže poskytnúť na ďalšie využitie viac ako 600 nahraných svedeckých výpovedí. Je tu tiež možnosť spolupracovať pri hľadaní nových svedectiev prenasledovaných, aby neupadli do zabudnutia ďalší martýri viery. "V dejinách prenasledovanej Cirkvi existuje ešte veľa bielych miest a som presvedčený, že aj zásluhou tejto spolupráce sa nám ich podarí zaplniť," povedal predseda Správnej rady ÚPN. Účastníci našli prierezové témy v oblasti výstav, prednášok a vo forme aktivít pre mladú generáciu.

Priestor na spoluprácu je napríklad pri témach ako odpor veriacich voči násilným praktikám Štátnej bezpečnosti, štruktúry podzemnej cirkvi, tajné svätenia kňazov a pastorácia tajných rehoľných spoločenstiev či prenášanie náboženskej literatúry. "ÚPN sa chce podieľať na vydávaní publikácií o prenasledovanej Cirkvi. Má záujem spoluorganizovať konferencie, výstavy a prednáškové aktivity pre mladú generáciu," spresnil Ondrej Krajňák.

Účastníci stretnutia cirkevných historikov v Žiline.

Účastníci stretnutia cirkevných historikov v Žiline.

Účastníci stretnutia cirkevných historikov v Žiline.

Účastníci stretnutia cirkevných historikov v Žiline.

Foto: Ján Endrödi, ÚPN

Vytlačiť