Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Bádateľský poriadok Archívu Ústavu pamäti národa

Podľa § 7 písmena e zákona NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch registratúrach a § 8 písmena g zákona NR SR č. 553/2002 Z.z. o pamäti národa v znení a doplnení ďalších zákonov vydávam tento bádateľský poriadok:

Čl. 1 Charakteristika bádateľa

 1. Študovať archívne dokumenty v správe Ústavu pamäti národa (ďalej len ÚPN) môže fyzická osoba staršia ako 18 rokov, a osoba ktorú pre tento výkon poverí orgán verejnej moci resp. inštitúcie špecifikované v § 8 písm. g zákona 553/2002 Z.z. o pamäti národa. (ďalej len „bádateľ")

Čl. 2 Typizácia archívnych dokumentov určených na štúdium

 1. Bádateľ môže študovať iba sprístupnené archívne dokumenty. Sprístupnené archívne dokumenty sú také, ku ktorým archív alebo pôvodný vlastník či správca archívneho dokumentu už vyhotovil archívnu pomôcku (register, inventár, katalóg), a ktorých obsah neohrozuje bezpečnosť štátu alebo jednotlivca v zmysle platných právnych predpisov. Povolenie na štúdium sprístupnených archívnych fondov a zbierok vydáva riaditeľ archívu na základe písomnej žiadosti.
 2. Štúdium nesprístupnených archívnych dokumentov môže bádateľovi na základe jeho písomnej žiadosti udeliť predseda správnej rady ÚPN. Toto povolenie sa vydáva na dobu určitú, maximálne do konca kalendárneho roka, v ktorom bádateľ začal štúdium týchto dokumentov. (pozri prílohu č.I)

Čl. 3 Pravidlá vstupu do bádateľne

 1. Archívne dokumenty, či pomôcky k nim vytvorené možno študovať iba v priestoroch na tento účel vyhradených (ďalej „badateľňa").
 2. Bádateľ sa pri každej návšteve bádateľne zapíše do knihy návštev bádateľne.
 3. Bádateľ pred začatím štúdia vyplní bádateľský list a žiadanku o poskytnutie požadovaných archívnych dokumentov. Žiadanka sa pripája k bádateľskému listu ako doklad o poskytnutí a vrátení archívnych dokumentov.
 4. Bádateľ môže požiadať zamestnanca archívu povereného dohľadom v bádateľní (ďalej len „zamestnanec archívu") o konzultáciu pri vyhľadávam a spresnení údajov o archívnych dokumentoch ku študijnej téme.
 5. Bádateľovi sa umožní vstup do bádateľne iba s notebookom, ceruzou, poznámkovým blokom alebo so zväzkom voľných listov.
 6. Zamestnanec archívu môže na požiadanie bádateľovi povoliť vstup do bádateľne s knihami, novinami alebo časopismi, ak ich potrebuje pri štúdiu archívnych dokumentov.
  Bádateľ nesmie vziať so sebou do bádateľne látky, či predmety (napr. jedlo, tekutiny, cigarety, ostré predmety, kancelárske korektory), ktorých použitie by mohlo spôsobiť poškodenie archívnych dokumentov.
 7. Bádateľ musí v bádateľni zachovávať ticho, nesmie používať mobilný telefón ani iné prístroje, či nástroje, ktorých aplikácia by mohla vyrušovať iných bádateľov pri štúdiu.

Čl. 4 Pravidlá prístupu k informáciám o archívnych dokumentoch

 1. Bádateľ môže základné informácie o archívnych dokumentoch získať z webovej stránky zriaďovateľa archívu, z archívnych pomôcok (zoznam fondov, register, inventár, katalóg) a z ďalších tematických databáz archívu.
 2. Archívne pomôcky zapožičia bádateľovi na prezenčné štúdium v bádateľni zamestnanec archívu, ktorému ich bádateľ po ukončení štúdia vráti v pôvodnom fyzickom stave.

ČI. 5 Pravidlá prístupu k archívnym dokumentom

 1. Bádateľ je pri štúdiu archívnych dokumentov povinný dodržiavať pokyny zamestnanca archívu.
 2. Bádateľ môže na základe žiadanky požiadať o poskytnutie archívnych dokumentov na štúdium. Svoju žiadosť môže zaslať i listom, faxom alebo mailom.
 3. Zamestnanec archívu pripraví bádateľovi, ak to umožňujú prevádzkové možnosti archívu, vyžiadané archívne dokumenty do 48 hodín od podania žiadosti.
 4. Archív bádateľovi denne poskytne na štúdium maximálne 3 ukladacie jednotky archívnych dokumentov (škatuľa, fascikel, kniha) alebo maximálne 20 jednotlivín (zbierkový materiál, plagáty, mapy, obrazový materiál).
 5. Bádateľ zodpovedá za ochranu archívnych dokumentov poskytnutých na štúdium. Bádateľ nesmie meniť obsah a fyzický stav archívnych dokumentov ich označovaním, podčiarkovaním, vymazávaním alebo vpisovaním do nich. Nesmie ich krčiť, trhať, skladať a spínať. Nesmie ich používať ako písacie podložky, priamo z nich kopírovať alebo iným spôsobom poškodzovať archívne dokumenty.
 6. Bádateľ môže archívne dokumenty klásť iba na stôl pridelený bádateľovi zamestnancom archívu. Pri štúdiu môže mať otvorenú iba jednu škatuľu s archívnymi dokumentmi alebo jeden zväzok knihy.
 7. Bádateľ môže v bádateľni používať vlastné reprografické zariadenia (fotografický prístroj, kamera, skener a iné) iba v mimoriadnych prípadoch a to na základe písomného povolenia riaditeľa archívu. Povolenie sa vydáva na dobu určitú a stáva sa súčasťou bádateľského listu bádateľa.
 8. Bádateľ musí po každej študijnej návšteve zamestnancovi archívu odovzdať archívne dokumenty v pôvodnom fyzickom stave, usporiadaní a počte, v akom mu ich zamestnanec archívu predložil. Zamestnanec archívu vždy skontroluje vrátené archívne dokumenty v prítomnosti bádateľa.
 9. Ak bádateľ nezačne štúdium do 30 dní od poskytnutia archívnych dokumentov, možno ich poskytnúť ďalšiemu bádateľovi.
 10. Štúdium knižničných jednotiek (kníh, časopisov, novín) z vedeckej knižnice archívu ÚPN upravuje samostatný predpis, ktorý je prílohou tejto smernice (pozri prílohu č. II).

Čl. 6 Vyhotovovanie kópií archívnych dokumentov

 1. Bádateľ môže na základe písomnej žiadosti požiadať o vyhotovenie študijnej kópie z archívneho dokumentu uloženého v archíve, ak sa to neprotiví platným právnym predpisom. Formulár žiadosti mu na požiadanie poskytne zamestnanec archívu, s ktorým si dohodne aj termín prevzatia kópií.
 2. Kópie sa vyhotovujú iba z archívnych dokumentov, ktoré vznikli po roku 1950. Bádateľ môže požiadať aj o vyhotovenie kópie z archívneho dokumentu, ktorý vznikol pred týmto obdobím, jej vyhotovenie však musí povoliť riaditeľ archívu.
 3. Archív môže odmietnuť vyhotovenie kópie archívneho dokumentu, ak by tým mohlo dôjsť k porušeniu zákona alebo k poškodeniu archívneho dokumentu.
 4. Vydané kópie môže bádateľ použiť iba na študijné účely a bez písomného povolenia archívu ich nesmie publikovať ani inak zverejňovať. Všetky právne dôsledky prípadnej publikácie kópie archívneho dokumentu na seba preberá bádateľ.

Čl. 7 Oznamovacia povinnosť bádateľa

 1. Bádateľ je povinný zaslať archívu bibliografické údaje o práci, pri tvorbe ktorej čerpal z archívnych dokumentov uložených v archíve.
 2. Ak bádateľ vo svojej práci použil viac ako 10 citácii na archívne dokumenty uložené v archíve ÚPN, musí archívu spolu s bibliografickými údajmi zaslať i jeden exemplár práce.

ČI. 8 Sankčné ustanovenia

 1. Ak bádateľ poškodí archívny dokument, uhradí archívu jeho rekonštrukciu v plnej výške.
 2. V prípade, že iným spôsobom poruší tento bádateľský poriadok, môže mu archív podľa rozsahu previnenia odoprieť štúdium na dobu určitú alebo neurčitú. Rozhodnutie o odoprení štúdia vydáva na podnet riaditeľa archívu predseda správnej rady ÚPN.

ČI. 9 Účinnosť

Tento bádateľský poriadok nadobúda účinnosť 10. januára 2005.
V Bratislave dňa 14. decembra 2004

Ing. Ján Langoš, predseda správnej rady ÚPNPRÍLOHA č. I. - Zoznam nesprístupnených archívnych fondov

 1. Osobné zväzky I. Správy ZNB (Rozviedka)
 2. Zväzky kontrarozviedneho rozpracovania: S (Signálny zväzok), PO (Preverovaná osoba), NO (Nepriateľská osoba) a ich predchodcovia

PRÍLOHA Č.II. - Bádateľský poriadok vedeckej knižnice archívu Ústavu pamäti národa

 1. Vedecká knižnica (ďalej len knižnica) archívu Ústavu pamäti národa (ďalej len ÚPN) tvorí organickú zložku oddelenia bádateľne sekcie archívu (ďalej iba Oddelenie). Jej správou je poverený vedúci bádateľne (poverený pracovník). V prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje poverená osoba.
 2. Knižnica ÚPN je súkromnou knižnicou. Slúži výlučne pre plnenie úloh, ktoré ÚPN a jej zamestnancov vyplývajú zo zákona NR SR č. 553/2002 Z.z, o pamäti národa v zmysle vykonávacích predpisov a vyhlášok.
 3. Katalóg knižnice je prístupný zamestnancom ÚPN. Oddelenie bádateľne sekcie archívu ÚPN je povinné na požiadanie poskytnúť zamestnancom ÚPN kompletný katalóg všetkých knižničných jednotiek. Na jeho základe môžu zamestnanci požiadať povereného pracovníka o zápožičku príslušnej jednotliviny, ktorú Oddelenie vybaví najneskôr do 10 dní od podania žiadosti.
 4. Bežná zápožička nesmie presiahnuť 1 kalendárny mesiac. Ak zamestnanec ÚPN prekročí túto lehotu, poverený pracovník ho vyzve na vrátenie knihy. Ak by zamestnanec túto knihu ani po výzve nevrátil, poverený pracovník ju po konzultácii so vypožičiavateľom rsp. s jeho priamym nadriadeným preradí medzi trvalé zápožičky, ktoré sú vedené na príslušného pracovníka ÚPN.
 5. V prípade, že iný zamestnanec by mal záujem o zápožičku knižničnej jednotliviny, ktorá je vedená ako trvalá zápožičku, Oddelenie zamestnaca nakontaktuje priamo na osobu, u ktorej je trvalá zápožička vedená. Tá je povinná záujemcovi jednotku požičať na dobu bežnej zápožičky, prípadne podľa dohovoru oboch strán. Tie sú povinné povereného zamestnanca informovať o zápožičke i vrátení takejto knižničnej jednotliviny.
 6. O každej zápožičke vedie Oddelenie evidenciu v zmysle zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach v zmysle vykonávacích predpisov a vyhlášok.
 7. Služby knižnice môžu využívať i osoby, ktoré v Ústave nepracujú (ďalej bádatelia). Tým sa knižničné jednotky sprístupnia iba na prezenčné štúdium v priestoroch bádateľne archívu ÚPN v čase na to vyhradenom. Počas ich štúdia sa bádatelia riadia bádateľským poriadkom archívu ÚPN a pokynmi pracovníka povereného dohľadom v bádateľni. Takéto štúdium sa zaznačuje do bádateľského listu bádateľa podobne ako štúdium archívnych jednotiek.
 8. Poplatky za vyhotovovanie kópií z knižničných jednotiek sú identické ako v prípade archívnych dokumentov a ich výšku upravuje samostatný predpis.
 9. V prípade, že bádateľ alebo zamestnanec ÚPN poškodí zapožičanú knižničnú jednotku, uhradí ÚPN jej rekonštrukciu v plnej výške. V prípade, že knižničnú jednotku stratí, zabezpečí Ústavu pamäti národa jej duplikát.
Vytlačiť