Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

50. roky

Politické procesy na Slovensku v 50. rokoch
Prednáška sa zameriava na problematiku politických procesov na Slovensku, ktoré po roku 1948 organizoval komunistický režim. Poslucháči sa oboznámia s mechanizmom politických procesov, ktorý tvorili stranícke orgány, Štátna bezpečnosť a justícia a taktiež s najvýznamnejšími kauzami z 50. rokov.
V rámci prezentácie sa zoznámia aj s jedinečnými filmovými a zvukovými záznamami, ktoré sa zachovali z jednotlivých prípadov.
Lektor: Branislav KINČOK, PhD.

Akcia B
Akcia B bola jednou z celoštátnych represií komunistického režimu namierenej voči osobám, ktoré režim považoval za štátne nespoľahlivých. Bola to inteligencia, živnostníci, podnikatelia, ľudia slobodných povolaní a iní. Títo ľudia spolu s rodinami sa museli podrobiť príkazu opustiť svoje bydlisko a nasťahovať sa na úradmi určené miesto nového bydliska. Veľmi často to boli staré, hygienicky nevyhovujúce priestory v domoch a hospodárskych budovách. Niektorým úrady povolili nasťahovať sa k svojim príbuzným. Na Slovensku postihla Bratislavu, Komárno, Martin, Žilinu a Nitru. Začala sa na jar 1952 a skončila na jeseň 1953 a bola tak zavŕšením 2 predchádzajúcich represií Očisty miest a Akcie T-43. Súbežne s ňou prebiehala Akcia Kulaci, domy ktorých boli určené aj pre ľudí vysťahovaných v Akcii B.
Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia a projekcia svedectiev pamätníkov.
Lektor: Michal BABÁL, PhD.

Násilná kolektivizácia poľnohospodárstva na Slovensku
Prednáška predstaví problematiku násilnej kolektivizácie priblížením aktuálnej spoločensko-politickej situácie a predpokladov zavádzania nového agrárneho konceptu komunistickým režimom v Československu po februárovom prevrate roku v 1948. Tiež upriami pozornosť na charakter jednotlivých fáz násilnej kolektivizácie s dôrazom na jej represívnu povahu.
Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia a premietanie ukážok výpovedí pamätníkov.
Lektor: Silvia KOPČÁNI, PhD.

Kolektivizačná propaganda Prednáška priblíži spoločensko-politickú situáciu v Československu po februárovom prevrate v roku 1948 so zameraním na zásadné zmeny, ktoré realizovala nastolená komunistická moc v odvetví poľnohospodárstva. Na podporu uplatnenia princípov násilnej kolektivizácie využil režim širokú propagandu, ktorá ako prostriedok presadzovania záujmov štátu voči svojim občanom ovplyvňovala celú spoločnosť. Prednáška predstaví tematické celky jednotlivých typov kolektivizačnej propagandy.
Súčasťou prednášky je powerpointová prezentácia.
Lektor: Silvia KOPČÁNI, PhD.

Perzekúcie slovenských komunistických funkcionárov na príklade politického procesu Gustáv Husák a spol.
Prednáška sa zameriava na problematiku perzekúcií významných slovenských komunistických funkcionárov, ktorých za mreže, prípadne až na popravisko, poslali ich vlastní spolustraníci. Z tohto pohľadu je najvýznamnejší prípad tzv. slovenských buržoáznych nacionalistov na čele s Gustávom Husákom, ktorý vyvrcholil v Bratislave v apríli 1954.
Súčasťou prednášky je aj prezentácia s unikátnou dobovou rozhlasovou reportážou z priebehu súdneho pojednávania.
Lektor: Branislav KINČOK, PhD.

Pracovné tábory ako prostriedok nedemokratických režimov na Slovensku
Obidva nedemokratické režimy na Slovensku v 20. storočí zaviedli pracovný perzekučný systém, ktorý mal postihovať skutočných a domnelých nepriateľov režimov. V období Slovenskej republiky 1939 – 1945 postihoval tento systém aj rasovo prenasledované obyvateľstvo. Pracovné tábory oficiálne vznikali ako prostriedok prevýchovy, ale v konečnom dôsledku išlo režimom o využitie pracovnej sily zaradencov.
Lektor: Martin GAREK, PhD.

Automobilový priemysel a automobilizmus na Slovensku v rokoch 1948 – 1989
Tradícia výroby automobilov a ďalších motorových vozidiel siahala v českých krajinách až pred rok 1918. Na Slovensku sa však začala rozvíjať až po nástupe komunistického režimu v roku 1948. S rozvojom automobilového priemyslu bolo spojené aj rozširovanie cestnej siete a budovanie ďalšej dopravnej infraštruktúry.
Lektor: PhDr. Tomáš KLUBERT, PhD.

Protikomunistické povstania v sovietskom bloku v 50. rokoch
Po smrti sovietskeho diktátora J. V. Stalina nastalo v sovietskom bloku čiastočné uvoľnenie politických pomerov. Nespokojnosť obyvateľstva stredoeurópskych krajín s pomalým tempom destalinizácie a pretrvávajúce ekonomické problémy vyústili vo Východnom Nemecku, Poľsku a Maďarsku k ľudovým povstaniam proti tamojším komunistickým režimom.
Lektor: PhDr. Tomáš KLUBERT, PhD.Kontakt:
Mgr. Michal KEIM
e-mail: michal.keim@upn.gov.sk
tel: 02 / 593 003 39
mob.:+421 948 250 761

Vytlačiť