Logo

18. december 1938 – voľby do Snemu Slovenskej krajiny – prvého slovenského zákonodarného orgánu

Snem Slovenskej krajiny bol základným štátoprávnym atribútom autonómie Slovenska v rámci druhej Česko-Slovenskej republiky. Cesta k vytvoreniu tohto prvého slovenského zákonodarného zboru v histórii sa otvorila prijatím ústavného zákona č. 299/1938 Sb. z. a n. o autonómii Slovenskej krajiny Národným zhromaždením 22. novembra 1938. Snem Slovenskej krajiny bol oficiálne ohlasovaný a predstavovaný ako ústavodarné zhromaždenie, ktorého úlohou bola príprava ďalšieho atribútu štátnosti – Ústavy Slovenskej krajiny.

Jeho reálnu legitimitu znižoval spôsob jeho voľby, ktorý už zodpovedal novým politickým pomerom v pomníchovskom Česko-Slovensku, ktoré smerovali k autoritatívnemu režimu. Podaniu konkurenčných kandidátnych listín zabránila úradná obštrukcia autonómnej vlády v súvislosti s vypísaním volieb. Existenciou jedinej kandidátnej listiny dostali voľby charakter plebiscitu, keď kladné hlasovanie malo zároveň predstavovať vyslovenie súhlasu s predchádzajúcimi štátoprávnymi zmenami a ďalším budovaním Slovenska ako autonómneho celku. Za jedinú kandidátnu listinu napokon hlasovalo vyše 90% voličov. Reprezentatívnosť orgánu a legitimita jeho voľby boli volebnou procedúrou výrazne limitované, hoci sa dá aj v týchto podmienkach pozorovať snaha o aspoň čiastočnú politickú i sociálnu proporcionalitu v personálnej skladbe poslaneckého zboru.

Snem Slovenskej krajiny bol zvolaný rozhodnutím prezidenta Česko-Slovenskej republiky Emila Háchu zo 4. januára 1939 presne mesiac po voľbách - na 18. januára 1939. Slávnostné ustanovujúce zasadnutie snemu sa konalo za účasti politickej elity česko-slovenského štátu v aule Slovenskej univerzity v Bratislave.

Neskôr - 14. marca 1939 tento zastupiteľský zbor vyhlásil Slovensko za samostatný štát a stal sa jeho parlamentom. Oficiálny názov „Slovenský snem" (v niektorých prípadoch aj „Snem Slovenského štátu") bol používaný až do prijatia ústavy, na základe ktorej bol premenovaný na „Snem Slovenskej republiky". Jeho prvý predseda, Martin Sokol, zotrval vo funkcii počas celej doby existencie snemu až do roku 1945.

Ondrej Podolec

foto: druhasvetova.sk

Vytlačiť