English version

Aktuality

24.04. 2014

Teritoriálny útvar ŠtB v Stredoslovenskom kraji v rokoch 1975 - 1989. Konšpiračné a prepožičané byty rozviedky ŠtB

V roku 2007 zverejnil Ústav pamäti národa na svojej internetovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačného zloženia XII. správy Zboru národnej bezpečnosti (Správy kontrarozviedky v Bratislave), ktorá pôsobila na území celého Slovenska. V nadväznosti na túto prácu ústav v rámci projektu Dejiny Štátnej bezpečnosti pristúpili postupnému a systematickému mapovaniu teritoriálnych útvarov ŠtB na úrovni krajov. V roku 2012 ústav zverejnil štruktúru a personálne obsadenie Správy ŠtB Krajskej správy ZNB Košice v rokoch 1966 – 1989. V roku 2013 zverejnil ústav na svojej webovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačného zloženia Krajskej správy Banská Bystrica v organizačnej podobe existujúcej v rokoch 1966-1971 a 1971-1975. V tejto úlohe ústav pokračuje zverejnením personálnej štruktúry Správy ŠtB Banská Bystrica v rokoch 1975 až 1989 na webstránke http://www.upn.gov.sk/utvary-stb-a-ps-na-slovensku/sprava-stb-banska-bystrica/organizacna-struktura-1975.php.
Druhým prezentovaným výstupom z činnosti Ústavu pamäti národa je prehľad zväzkov konšpiračných a prepožičaných bytov rozviedky ŠtB. Ide už o druhú a zároveň poslednú časť prehľadu, v ktorom sú prezentované zväzky založené pred rokom 1969. Prvá časť týkajúca sa zväzkov založených po roku 1969, bola prezentovaná v novembri 2012. Dnes prezentovaný prehľad 181 prepožičaných a konšpiračných bytov je súčasťou projektu, v ktorom od roku 2006 verejnosti predkladáme na webstránke http://www.upn.gov.sk/utvary-stb-a-ps-na-slovensku/1-sprava/zvazkova-agenda.php prehľad zväzkov rozviedky nachádzajúcich sa v archíve ústavu.


24.04. 2014

Generáli tajnej cirkvi majú v Šintave námestie

Silvester Krčméry a Vladimír Jukl, ktorí sú považovaní za „generálov“ tajnej cirkvi, majú svoje prvé námestie. Obaja boli v päťdesiatych rokoch odsúdení na viac ako desaťročné tresty odňatia slobody za organizovanie náboženských krúžkov. Po návrate z väzenia sa opätovne zapojili do tajného organizovania náboženského života na Slovensku.


15.04. 2014

Diskusný večer v Košiciach 24. apríla 2014 - Naši prezidenti G. Husák a V. Havel

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA A KATEDRY HISTÓRIE pozývajú na besedu NAŠI PREZIDENTI G. HUSÁK A V. HAVEL V SPOMIENKACH RUDOLFA SCHUSTERA.


14.04. 2014

Diskusný večer 23. apríla 2014 - SVEDKOVIA HOLOKAUSTU

Ústav pamäti národa a Poľský inštitút v Bratislave Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozývajú na besedu SVEDKOVIA HOLOKAUSTU: JAN KARSKI, RUDOLF VRBA/ALFRÉD WETZLER, CZESŁAW MORDOWICZ/ARNOŠT ROSIN


11.04. 2014

Súťaž o esej na tému pádu komunizmu v Poľsku

Pri príležitosti blížiaceho sa 25. výročia pádu komunistického režimu v Poľsku, vyhlasuje Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR v spolupráci s Ústavom pamäti národa súťaž v napísaní eseje na tému „Pád komunizmu v Poľsku zo slovenskej perspektívy“. Súťaž je určená študentom stredných škôl na Slovensku, ktorí sa zaujímajú o históriu. Jej cieľom je šírenie informovanosti o Poľskej republike a jej histórii medzi mládežou, propagácia demokracie a prehlbovanie poľsko-slovenského priateľstva.


11.04. 2014

1989 - rok zmeny. Vedecká konferencia

25. výročie Novembra 1989 poskytuje vhodnú príležitosť analyzovať procesy, ktoré v roku 1989 bezprostredne viedli k pádu totalitného komunistického režimu, samotný priebeh jeho pádu ako aj dôsledky, ktoré so sebou táto historická udalosť priniesla. Sprístupnenie mnohých archívnych fondov, publikovanie viacerých spomienok aktérov a živá spoločenská diskusia umožňujú hlbšie analyzovať prelomové udalosti, doplniť mozaiku známych udalostí a ponúknuť rôzne interpretácie procesu, ktorý priniesol návrat demokracie na Slovensko aj do ďalších štátov strednej a východnej Európy.


02.04. 2014

Pamäť Európy - III. sympózium pamäťových inštitúcií v Prahe

V dňoch 9. - 11. apríla 2014 sa v Prahe v Českej republike uskutoční už III. Sympózium európskych inštitúcií zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia pod názvom Pamäť Európy. Predstavitelia z viac ako 150 inštitúcií a mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia z vyše 20 európskych krajín sa budú venovať súčasnej kultúre pamäti v kontexte tohtoročných historicky dôležitých výročí. Tento projekt je organizovaný Európskou sieťou Pamäť a Solidarita.


01.04. 2014

Prezentácia publikácie Boltzmannovho inštitútu z Rakúska

Dňa 19.marca 2014 sa predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák spolu s povereným riaditeľom Sekcie dokumentácie Mariánom Gulom v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave zúčastnili na slávnostnej prezentácii publikácie nesúcej názov „Stoj!“ s podtitulom „Tragédie pozdĺž Železnej opony. Spisy pod zámkom.“


26.03. 2014

Spomienka na Sviečkovú manifestáciu s ocenením pre kardinála Korca

Spomienkovými aktivitami na Sviečkovú manifestáciu, ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu, ktoré pripravilo Fórum kresťanských inštitúcií aj v spolupráci s Ústavom pamäti národa, Nadáciou Antona Tunegu a Nadáciou Konrad Adenauer Stiftung si 25. marca 2014 organizátori a verejnosť pripomenuli 26. výročie jej konania v Bratislave.


20.03. 2014

Gratulácia ÚPN kardinálovi Jánovi Chryzostomovi Korcovi k jubileu

Pri príležitosti vzácneho životného jubilea emeritného nitrianskeho diecézneho biskupa Jána Chryzostoma Korca v mesiaci január zaslal predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák jubilantovi blahoprajný list.


20.03. 2014

Spomienka na biskupa Štefana Barnáša - konferencia

Pri príležitosti blížiaceho sa 50. výročia úmrtia biskupa – mučeníka Štefana Barnáša navštívila ÚPN starostka obce Slovenská Ves Janka Tomasová.


NAJ.sk