Hlavná správa ŠtB SSR

Hlavná správa ŠtB Ministerstva vnútra SSR bola zriadená rozkazom ministra vnútra SSR Egyda Pepycha k 1. marcu 1969.

Ako centrálna výkonná bezpečnostná zložka MV SSR bola riadiacim, kontrolným, koordinačným a vo vymedzených oblastiach výkonným útvarom s pôsobnosťou na území SSR.

Zodpovednosť za jej riadenie bola rozkazom ministra vnútra SSR zverená námestníkovi MV SSR pre ŠtB plk. JUDr. Vincentovi Ožvoldovi.

Základné úlohy HS ŠtB SSR boli upravené v dočasnom štatúte, ktorý kolégium MV SSR schválilo v júli 1969:

  1. Chrániť spoločenské a štátne zriadenie ČSSR pred činnosťou nepriateľských rozviedok a iných zahraničných nepriateľských centier.
  2. Odhaľovať trestné činy namierené proti republike, ktoré sú páchané v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom.
  3. Odhaľovať najzávažnejšie trestné činy proti republike, páchané vnútornými nepriateľmi.
  4. Na základe rozhodnutia vlády k zabezpečeniu ochrany republiky plní Štátna bezpečnosť i špeciálne úlohy, ktoré nie sú uvedené v jej základnom zameraní.

Od 1. marca 1969 fungovala HS ŠtB SSR v nasledujúcej organizačnej štruktúre:

Náčelník HS ŠtB SSR

Zastupcovia náčelníka

pplk. Jozef VAVRO

I. odbor KR – kontrarozviedna činnosť proti rozviedke USA
III. odbor KR - kontrarozviedna činnosť proti rozviedke Veľkej Británie, Francúzska, ostaných kapitalistických štatov
IV. odbor KR – vízoví cudzinci a oddelenie pasovej kontroly
Odbor sledovania
Odbor evidencie a štatistiky

plk. Ing. Michal DUDÁŠ

II. odbor KR - kontrarozviedna činnosť proti rozviedke NSR, Rakúska
V. odbor KR – ochrana štátneho tajomstva
I. odbor VS - KR činnosť proti zahraničným nepriateľským organizáciám inštitúciám a emigrantským centrám a ich vnútorným pomáhačom
II. odbor VS - Vyhľadávanie, odhaľovanie a dokumentácia trestnej činnosti proti republike, páchanej občanmi SSR bez spojenia na nepriateľské zahraničie
Odbor spravodajskej techniky

HS ŠtB SSR pri výkone bezpečnostnej práce spolupracovala s Federálnou správou spravodajských služieb a HS ŠtB ČSR.

HS ŠtB SSR riadila správy ŠtB na Slovensku umiestnené pri krajských správach ZNB. Určovala hlavný smer a zameranie ich práce po jednotlivých problematikách.

Správy a informácie zo svojej činnosti predkladala ÚV KSS a vláde SSR.

Riadenie Štátnej bezpečnosti tromi ministerstvami vnútra sa ukázalo ako problematické. Spoločným rozkazom ministrov vnútra ČSSR, ČSR a SSR prevzal, na základe uznesenia predsedníctva ÚV KSČ, minister vnútra ČSSR k 15. júlu 1970 riadenie všetkých útvarov ŠtB s výnimkou útvarov vyšetrovania ŠtB a útvarov vydávajúcich doklady na cesty do cudziny.

Dňa 20. decembra 1970 prijalo federálne zhromaždenie zákon č. 128/1970 Zb. o vymedzení pôsobnosti ČSSR vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti, ktorým prešlo k 1. januáru 1971 do pôsobnosti federácie riadenie všetkých útvarov ŠtB.

K 1. januáru 1971 bola zároveň zmenená organizačná štruktúra výkonných útvarov HS ŠtB SSR:

HS ŠtB SSR bola zrušená rozkazom ministra vnútra ČSSR Jaromíra Obzinu k 30. júnu 1974.