Správa ŠtB Banská Bystrica

Správa ŠtB v Banskej Bystrici pôsobila ako teritoriálny útvar čs. kontrarozviedky na území Stredoslovenského kraja.

Vývoj tejto kontrarozviednej zložky ŠtB prebiehal od začiatku roku 1945. V pomerne krátkom čase, v priebehu štyroch rokov, sa postupne reorganizovala do podoby 2. oddelenia Národnej bezpečnosti (1945), obranného bezpečnostného referátu (1946) a odbočky štátnej bezpečnosti (1946 – 1948). Pri reorganizácii bezpečnosti začiatkom roka 1949, ktorú podnietila okrem iného aj zmena územno-správneho členenia ČSR, tu vzniklo Krajské veliteľstvo ŠtB. V júli 1952 sa reorganizovala do podoby Krajskej správy ŠtB a riadila štrnásť okresných oddelení ŠtB. V rámci rozsiahlej reorganizácie, zániku ministerstva národnej bezpečnosti a opätovnom zlúčení bezpečnostných zložiek pod ministerstvo vnútra na jeseň 1953, pôsobila od januára 1954 pod názvom Krajská správa MV v Banskej Bystrici (súčasťou správy sa stali aj útvary Verejnej bezpečnosti a nápravných zariadení). Po reorganizácii v roku 1960 prevzala aj úlohy Krajskej správy MV v Žiline. Od polovice roku 1966 bola súčasťou Krajskej správy ZNB v Banskej Bystrici.

Správa ŠtB v Banskej Bystrici zabezpečovala celú šírku zamerania čs. kontrarozviedky: boj s vonkajším nepriateľom, boj s vnútorným nepriateľom a ochranu socialistickej ekonomiky. Vykonávala tiež sledovanie, previerku korešpondencie, odpočúvanie, tajné prehliadky bytov a ďalšie spravodajsko-technické úkony.

Organizačná štruktúra Správy ŠtB v Banskej Bystrici sa zmenila k 1. júlu 1971, k 1. januáru 1975 a k 1. januáru 1989.

Správa ŠtB v Banskej Bystrici zanikla na základe rozkazu ministra vnútra ČSSR Richarda Sachera (č. 17/1990 z 31. januára 1990) k 15. februáru 1990

Organizačná štruktúra Správy ŠtB

Dokumenty