Hlavná správa rozviedky - I. správa

Útvary rozviedky na území Slovenska v rokoch 1953 - 1990

„Odbor Z“ (28. 2. 1953 – 9. 3. 1954)

S cieľom zosilniť spravodajskú činnosť v zahraničí, najmä prienik do ústrední „nepriateľských“ rozviedok, bol 28. februára 1953 zriadený pri Krajskej správe Štátnej bezpečnosti (KS ŠtB) Bratislava samostatný „Odbor Z“. Ako teritoriálny útvar Správy zahraničnopolitickej rozviedky Ministerstva národnej bezpečnosti (MNB) mal pôsobnosť na celom území Slovenska. Jeho úlohou bolo vykonávať ofenzívnu spravodajskú činnosť smerom do zahraničia, ktorá bola dovtedy z územia Slovenska vykonávaná inými zložkami MNB.

Z hľadiska riadenia a výkonu operatívnej práce podliehal Správe zahraničnopolitickej rozviedky MNB sídliacej v Prahe. Príslušníci „Odboru Z“ z dôvodu zachovania prísnej konšpirácie mali svoju prácu vykonávať zásadne prostredníctvom náčelníkov jednotlivých KS ŠtB na Slovensku. Pri zriadení bol odbor čiastočne obsadený príslušníkmi I. správy, čiastočne príslušníkmi KS ŠtB Bratislava a KS ŠtB Nitra.

XI. odbor I. správy MV (9. 3. 1954 – 18. 11. 1954)

V dôsledku územnej vzdialenosti medzi „Odborom Z“ v Bratislave a pražskou centrálou rozviedky, ktorá sa negatívne odzrkadlila na riadení a kontrole operatívnej činnosti odboru, bol k 9. marcu 1954 zrušený dovtedy samostatný „Odbor Z“ a po organizačnej stránke sa stal súčasťou Krajskej správy ministerstva vnútra (KS MV) Bratislava. Jeho príslušníci boli systémovo zaradení do XI. odboru I. správy MV (odbor Bratislava), boli však pod priamou a výhradnou kontrolou a riadením náčelníka KS MV Bratislava, ktorý sa za plnenie úloh rozviedneho odboru zodpovedal náčelníkovi I. správy MV.

I. odbor KS MV (19. 11. 1954 – 30. 6. 1966)

K 19. novembru 1954 boli ako teritoriálne útvary rozviedky na vybraných krajských správach MV založené rozviedne odbory – I. odbory. Vznikli s cieľom zosilniť výzvednú činnosť proti tzv. kapitalistickým krajinám s početnými centrami cudzích rozviedok (najmä USA, Francúzsko, NSR a Rakúsko) a lepšie využiť existujúce možnosti výberu a vysielania agentúry do zahraničia.

Na Slovensku k 19. novembru 1954 vznikli na KS MV Bratislava a KS MV Košice. I. odbory boli podriadené priamo náčelníkovi KS, po odbornej línii služby náčelníkovi I. správy MV. Rozviedne odbory KS MV mali za úlohu najmä: 1) vyhľadávať a vysielať agentov do tzv. kapitalistických štátov s cieľom ich prieniku do protivníkových rozviedok, vládnych inštitúcií, emigrantských organizácií, vedecko-technických inštitúcií a ďalších objektov rozviedneho záujmu, 2) vytvárať nelegálne kanály pre vysielanie agentov do NSR, Rakúska a ďalších západných krajín, 3) odhaľovať, kontrolovať a likvidovať kanály cudzích rozviedok na území Československa.

Od 1. apríla 1955 boli v rámci celého Československa zriadené I. odbory aj na ďalších krajských správach, na Slovensku išlo o KS MV Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov. Po personálnej stránke boli I. odbory zložené z náčelníka odboru a dvoch starších referentov.

Na základe novej organizácie súčastí ministerstva vnútra v krajoch a okresoch od 1. apríla 1960 vykonávali svoju činnosť na Slovensku už iba tri krajské správy MV – v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Rozviedne odbory zostali zachované na všetkých troch.

I. odbor KS ZNB (1. 7. 1966 – 31. 5. 1969)

V súvislosti so zrušením krajských správ ministerstva vnútra a zriadením krajských správ Zboru národnej bezpečnosti (KS ZNB) boli v roku 1966 odbory rozviedky organizačne začlenené v rámci KS ZNB. Ich úlohy, krycí názov „I. odbor“ zostal zachovaný, rovnako aj ich umiestnenie – v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

Personálna rekonštrukcia I. odborov KS ZNB: Bratislava, Banská Bystrica, Košice

Príslušníci, pri ktorých je v personálnej rekonštrukcii uvedený nástup na I. odbor KS ZNB ešte pred 1. júlom 1966, pôsobili predtým na I. odbore KS MV. Na systematickú rekonštrukciu obdobia spred roka 1965 zatiaľ nie sú dostupné archívne dokumenty. Príslušníci, ktorých pôsobenie na I. odbore KS ZNB končí k 31. máju 1969 boli (s dvomi výnimkami) preradení na Oblastný odbor HSR.

Pobočka HSR v Bratislave (1. 3. 1969 – 31. 3. 1971)

Po zriadení federálneho ministerstva vnútra vznikla k 1. marcu 1969 Hlavná správa rozviedky, ktorú tvorilo šesť správ (A, B, C, D, E, F). „Správa F“ bola Pobočkou centrály v Bratislave. Podieľala sa na operatívnej činnosti vyplývajúcej z plánov jednotlivých operatívnych súčastí centrály rozviedky (správy A – D), ďalej sa podieľala na výbere a zaškoľovaní príslušníkov rozviedky. Zaisťovala napojenie informačného systému rozviedky na stranícke a štátne orgány Slovenskej socialistickej republiky (SSR) a spravodajstvo pre určených štátnych a straníckych činiteľov SSR v špecifických otázkach slovenského záujmu (napr. „slovenský separatizmus“ a emigrácia, Vatikán). Zaisťovala styk a súčinnosť s pracovníkmi rozviedky Maďarskej ľudovej republiky.

K 1. decembru 1969 k nej boli preradení príslušníci Oblastného odboru Bratislava. V súvislosti s reorganizáciou rozviedky bola Pobočka v Bratislave k 31. marcu 1971 zrušená, jej príslušníci boli preradení k obnovenému Oblastnému odboru Bratislava.

Pre Pobočku v Bratislave sa používali krycie označenie F a HF.

Personálna rekonštrukcia Pobočka HSR v Bratislave

Oblastné odbory HSR (1. 3. 1969 – 30. 6. 1980)

V súvislosti s reorganizáciou rozviedky boli od 1. marca 1969 zriadené oblastné odbory Hlavnej správy rozviedky. Podľa štatútu rozviedky boli jej organickou súčasťou a pôsobili ako výkonné operatívne útvary rozviedky v jednotlivých krajoch ČSSR, na Slovensku teda v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach (Oblastný odbor Bratislava bol v období od 1. decembera 1969 do 31. marca 1971 zlúčený s Pobočkou HSR v Bratislave). Oblastný odbor bol tvorený náčelníkom oblastného odboru, jeho zástupcom, operatívnymi pracovníkmi a pracovníkmi prevádzkového zabezpečenia (administratívni pracovníci, vodiči).

Oblastné odbory plnili úlohy zadané príslušným teritoriálnym odborom centrály, operatívnym odborom vedecko-technickej rozviedky a nelegálnej rozviedky: vyhľadávali a získavali nových spolupracovníkov rozviedky (cudzincov i čs. občanov, na území ČSSR i v zahraničí), podieľali sa na ich príprave a vysielaní do zahraničia, odovzdávali centrále rozviedky získané informácie od spolupracovníkov alebo informácie získané operatívnou prácou svojich príslušníkov, navrhovali aktívne a vplyvové opatrenia a zúčastňovali sa na ich vykonávaní, plnili úlohy podľa smerníc a plánov práce nelegálnej rozviedky.

Úlohy a zameranie oblastných odborov určovali príslušné operatívne odbory centrály rozviedky. Celkové ročné pracovné plány oblastných odborov schvaľoval I. zástupca náčelníka rozviedky, ktorý bol zodpovedný za ich riadenie.

V období 1. marca 1969 do 31. marca 1971 sa pre oblastné odbory rozviedky na Slovensku používali krycie označenie Y1 (Bratislava), Y2 (Banská Bystrica) a Y3 (Košice), od 1. apríla 1971 sa používali krycie názvy 70. odbor (Bratislava), 75. odbor (Banská Bystrica) a 78. odbor (Košice).

Personálna rekonštrukcia oblastných odborov HSR: Bratislava, Banská Bystrica, Košice

Oblastné odbory ŠtB (1. 7. 1980 – 15. 2. 1990)

K 30. júnu 1980 boli oblastné odbory Hlavnej správy rozviedky (OO HSR) zrušené, územné útvary rozviedky boli opäť zaradené pod krajské správy ZNB (podobne ako v období 1954 - 1969). Dôvodom tejto zmeny bola snaha skvalitniť systém riadenia a prehĺbiť koordináciu síl a prostriedkov Štátnej bezpečnosti. K 1. júlu boli zriadené oblastné odbory ŠtB (OO ŠtB), ktoré pôsobili ako útvary krajských správ ZNB, zložky ŠtB. Krycí názov I. odbor, používaný pre odbory rozviedky v rokoch 1954 - 1969, bol už v tomto období používaný pre kontrarozviedny odbor boja s vonkajším nepriateľom.

Pracovníci (už bývalých) OO HRS boli k 1. augustu 1980 prevedení ku KS ZNB, funkcionári zrušených OO HSR sa stali funkcionármi v OO ŠtB. Finančné a materiálne zabezpečenie OO ŠtB a jej pracovníkov do 31. decembra 1980 zabezpečovala HSR, od 1. januára 1981 KS ZNB.

Oblastné odbory ŠtB boli podriadené zástupcom náčelníka Krajskej správy ZNB pre ŠtB. Ich metodické riadenie, kontrolu vo vymedzenom rozsahu a vzdelávanie príslušníkov zabezpečoval náčelník I. správy ZNB (rozviedky).

Personálna rekonštrukcia oblastných odborov ŠtB: Bratislava, Banská Bystrica, Košice

K 1. februáru 1982 bol na centrále rozviedky zriadený Odbor pre výkon, riadenie a koordináciu rozviednej činnosti z územia ČSSR (80. odbor). Okrem výkonu, riadenia a koordinovania rozviednej činnosti z územia ČSSR odbor zaisťoval aj koordináciu práce medzi útvarmi rozviedky v ČSSR a v zahraničí, medzi rozviedkou a kontrarozviednymi útvarmi FMV. Odbor tiež metodicky riadil a usmerňoval činnosť oblastných odborov ŠtB - vydával pre ne usmernenia v práci a v „rozpracovávaných“ akciách, organizoval porady náčelníkov oblastných odborov, vyjadroval sa k plánom práce oblastných odborov, podieľal sa na ich kontrole a spoluzodpovedal za ich plnenie, vyjadroval sa k návrhom na získanie tajných spolupracovníkov a k navrhovaným kandidátom na príslušníkov oblastných odborov a spracovával stanoviská k hodnoteniu výsledkov práce OO ŠtB.

K 15. februáru 1990 boli rozkazom ministra vnútra zrušené všetky centrálne i teritoriálne útvary ŠtB vrátane ich rozviednych častí. Rozviedku ŠtB k 16. februáru 1990 nahradila novozriadená Spravodajská služba FMV.