Útvary ŠtB, PS a MV

Po uchopení moci komunistickou stranou vo februári 1948 Štátna bezpečnosť definitívne prešla pod kontrolu jednej strany. Už pred prevratom boli v bezpečnostných zložkách etablovaní ľudia oddaní KSČ. V záujme ochrany „ľudovodemokratického zriadenia“ a zabezpečenia hegemónie komunistickej strany boli posilnené právomoci bezpečnostných orgánov, stanovené nové úlohy a pripravená nová štruktúra politickej polície. Štátna bezpečnosť sa stala nástrojom represie, ovládania spoločnosti a udržiavania totalitného režimu v Československu.

15. marca 1948 vznikla Zemská úradovňa ŠtB v Bratislave, ktorá nahradila pôvodnú Skupinu ŠtB. Podliehala III. odboru Povereníctva vnútra a ako samostatná zložka riadila odbočky ŠtB na Slovensku.

1. januára 1949 boli v súvislosti so vznikom krajského zriadenia vytvorené krajské veliteľstvá ŠtB v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Prešove, ktoré riadili oddiely ŠtB v okresoch.

5. januára 1949 bola na Povereníctve vnútra zriadená „Skupina I – bezpečnosť“, v rámci ktorej štátnobezpečnostné úlohy plnil odbor BA (odbor alebo Veliteľstvo ŠtB). Odbor bol zrušený 1. septembra 1950. Útvary ŠtB na Slovensku prešli do kompetencie ministerstva národnej bezpečnosti (Veliteľstva ŠtB) v Prahe.

1. júla 1952 boli tajným rozkazom ministra národnej bezpečnosti č. 85/1952 z 28. júna 1952 v sídlach krajských miest zriadené krajské správy ŠtB, ktoré riadili okresné oddelenia ŠtB.

1. januára 1954 na základe rozkazu ministra vnútra ČSR Rudolfa Baráka č. 197/1953 z 31. decembra 1953 v sídlach krajských miest začali svoju činnosť krajské správy ministerstva vnútra, v ktorých boli zlúčené jednotlivé bezpečnostné zložky (krajské správy ŠtB a VB a krajské oddelenia nápravných zariadení).

1. apríla 1960 došlo v súvislosti s územnou reorganizáciou k zrušeniu krajských správ ministerstva vnútra v Nitre, Žiline a Prešove. Redukovaný bol aj počet okresných oddelení ministerstva vnútra, ktoré riadili krajské správy ministerstva vnútra v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.

1. augusta 1966 vznikli rozkazom ministra vnútra ČSSR Josefa Kudrnu č. 12/1966 z 24. marca 1966 krajské správy zboru národnej bezpečnosti v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach . V rámci KS ZNB fungovali správy ŠtB, ktorých organizačnou súčasťou boli oddiely a skupiny ŠtB v okresoch. Náčelníci odborov správy ŠtB podliehali náčelníkom pražských centrálnych kontrarozviednych útvarov.

1. marca 1969 bola v súvislosti so zavedením federatívneho usporiadania ČSSR zriadená Hlavná správa ŠtB Ministerstva vnútra SSR (podliehajúca najprv slovenskému a od 15. júla 1970 federálnemu ministerstvu vnútra), ktorá ako slovenský centrálny útvar riadila zložky ŠtB na Slovensku.

1. júla 1974 rozkaz federálneho ministra vnútra Jaromíra Obzinu č. 15/1974 z 20. mája 1974 zrušil Hlavnú správu ŠtB v SSR a zriadil Správu kontrarozviedky v Bratislave (XII. správa FMV). Ako výkonný útvar Federálneho ministerstva vnútra mala zabezpečovať, vykonávať a organizovať kontrarozviedne opatrenia v určených problematikách a objektoch federálneho charakteru na území Slovenskej socialistickej republiky.

1. októbra 1977 vznikli okresné správy ZNB.

15. februára 1990 bola Štátna bezpečnosť zrušená rozkazmi federálneho ministra vnútra Richarda Sachera č. 16 a 17 z 31. januára 1990.