Útvary pasov a víz na Slovensku

Organizačná štruktúra útvarov pasov a víz na Slovensku

Krajské odbory a okresné oddelenia pasov a víz boli teritoriálnymi zložkami Zboru národnej bezpečnosti (ZNB) zodpovednými za administratívnu agendu spojenú s vydávaním cestovných dokladov (najmä cestovných pasov a tzv. výjazdných doložiek). Vykonávali tiež dohľad nad cudzincami na území okresu, vystavovali im potrebné dokumenty a plnili úlohy pri zákazoch pobytu a vyhosťovaní cudzincov. Predstavovali základné výkonné články pasovej politiky štátu.

Krajské odbory pasov a víz boli súčasťou krajských správ ZNB. Pri svojej činnosti riadili dobovými zákonmi, rozkazmi ministra vnútra a k nim vydanými smernicami. Náčelníci krajských správ ZNB koordinovali súčinnosť jednotlivých zložiek ZNB v kraji pri plnení úloh útvarov pasov a víz a kontrolovali dodržiavanie riadiacich aktov ministerstva vnútra. Krajské odbory pasov a víz metodicky riadila Správa pasov a víz (SPV) sídliaca v Prahe, ktorá zároveň slúžila aj ako odvolacia inštancia proti ich rozhodnutiam. Toto metodické riadenie spočívalo najmä v príprave interných predpisov, plánov činnosti a v kontrole ich plnenia.

Medzi ich základné úlohy patrila aj ochrana socialistického štátneho a politického zriadenia. Činnosť útvarov pasov a víz bola preto do značnej miery definovaná mocenskými potrebami komunistickej strany. Útvary pasov a víz tak nezabezpečovali len administratívne činnosti súvisiace s cestovným ruchom, ale ich činnosť mala tiež politicko-represívny rozmer. Odmietnutie žiadosti o vydanie cestovného dokladu či cestovnej doložky alebo ich spätné odobratie bolo zo strany štátu zneužívané ako nástroj politickej represie. Obdobne vo viacerých prípadoch boli občania iných štátov vyhostení z Československa alebo im neboli vydané víza potrebné na vstup do Československa z politických dôvodov. Od roku 1979 boli útvary pasov a víz súčasťou Štátnej bezpečnosti.