Útvary vojenskej kontrarozviedky na Slovensku

Náplň činnosti pracovníkov VKR

Základnou samostatnou organizačnou jednotkou v rámci vojenskej kontrarozviedky bolo oddelenie, ktoré sa zvyčajne skladalo z náčelníka, zástupcu náčelníka, pomocníka, referenta sekretára a referentov. Stručná charakteristika najdôležitejších úloh jednotlivých pracovníkov nám umožňuje lepšie pochopiť nielen ich práva, povinnosti a zodpovednosť, ale i vzájomné vzťahy v rámci pracovného procesu.

Náčelník OVKR

 1. riadi a kontroluje prácu oddelenia a zodpovedá za jeho činnosť;
 2. zodpovedá za štátobezpečnostnú ochranu obhospodarovaných objektov ozbrojených síl ČSSR, za správne uplatňovanie foriem a metód spravodajskej činnosti, za účelné a efektívne riadenie práce;
 3. podieľa sa na výkonnej spravodajskej činnosti tým, že riadi spravodajské rozpracovanie najzávažnejších prípadov a signálov, objasňovanie závažných mimoriadnych udalostí, podieľa sa na realizácii zložitejších spravodajských opatrení a riadi vlastnú agentúru;
 4. usmerňuje a kontroluje výkon spravodajskej činnosti v štáboch, prípadne iných dôležitých útvaroch a zariadeniach;
 5. spracúva plán činnosti oddelenia, zaisťuje jeho rozpracovanie na stupeň referátu VKR a pre splnenie hlavných úloh poskytuje potrebnú praktickú pomoc;
 6. vykonáva vyhodnocovanie a rozbory poznatkov a javov charakterizujúcich operatívnu situáciu v rámci oddelenia a v súlade s jej potrebou usmerňuje spravodajskú činnosť podriadených pracovníkov;
 7. kontroluje a vyhodnocuje činnosť všetkých podriadených pracovníkov, najmä výsledky ich spravodajsko-výkonnej práce, zabezpečuje správne uplatňovanie zovšeobecnených skúseností v rámci OVKR aj vyšších zložiek;
 8. zodpovedá v stanovenom rozsahu za vonkajšiu štátobezpečnostnú ochranu sovietskych vojsk;
 9. zabezpečuje potrebnú súčinnosť s inými útvarmi VKR, teritoriálnymi útvarmi ZNB a orgánmi KGB;
 10. zodpovedá za morálno-politický stav, politickú a odbornú pripravenosť príslušníkov OVKR a uplatňuje príslušnú disciplinárnu právomoc;
 11. predkladá návrhy na kádrové opatrenia a podľa pokynov plní úlohy kádrovo-výchovnej práce;
 12. zabezpečuje a zodpovedá za bojovú pohotovosť a mobilizačnú pripravenosť oddelenia a plánuje opatrenia na dobu mimoriadnej situácie;
 13. zodpovedá za ochranu utajovaných skutočností a dodržiavanie denného poriadku oddelenia ako aj u podriadených referátov;
 14. zodpovedá za finančné, materiálne a materiálno-technické prostriedky používané v rámci oddelenia a ich hospodárne využitie;
 15. zabezpečuje spoluprácu s veliteľskými a straníckopolitickými orgánmi ozbrojených síl ČSSR a v stanovenom rozsahu ich informuje o vážnych nedostatkoch v oblasti morálno-politického stavu, bojaschopnosti a stave ochrany utajovaných skutočností, ktoré vyplynuli z činnosti VKR;
 16. zabezpečuje v zmysle platných smerníc súčinnosť medzi OVKR a vyšetrovateľmi ŠtB vo VKR;
 17. informuje v zmysle platných nariadení pre informačnú činnosť vo VKR nadriadené stupne o výsledkoch spravodajsko-výkonnej činnosti a zmenách v operatívnej situácii v obhospodarovaných objektoch.

Zástupca náčelníka OVKR

 1. zastupuje náčelníka oddelenia v dobe jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv, povinností a zodpovednosti;
 2. vykonáva v rozsahu stanovenom náčelníkom oddelenia vlastnú spravodajskú činnosť;
 3. vedie za OVKR evidenciu tajných spolupracovníkov a zväzkov spravodajského rozpracovania;
 4. vedie prehľady a rozbory o stave a vývoji štátobezpečnostnej a operatívnej situácie v rámci OVKR;
 5. plní ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka OVKR.

Starší referent /referent/

 1. vedie, dopĺňa a vyhodnocuje štátobezpečnostnú a operatívnu situáciu u zverených objektov a ich civilného priľahlého prostredia, informuje o jej vývoji náčelníka oddelenia a v súlade s jej potrebami usmerňuje svoju spravodajskú výkonnú činnosť;
 2. buduje a riadi sieť tajných spolupracovníkov a dôverníkov v súlade s vývojom a potrebami operatívnej situácie;
 3. vykonáva vyhľadávanie poznatkov nasvedčujúcich možnej činnosti vonkajšieho a vnútorného nepriateľa a v rozsahu pôsobnosti VKR vedie spravodajské rozpracovanie signálov a prípadov trestnej činnosti;
 4. v súčinnosti s veliteľskými a stranícko-politickými orgánmi sa vlastnými opatreniami podieľa na ochrane štátneho a služobného tajomstva, boji proti vizuálnej a technickej rozviedke protivníka, ochrane objektov pred sabotážou a záškodníckou či diverznou činnosťou protivníka, boji proti vzniku vážnych mimoriadnych udalostí a pri pátraní po jej páchateľoch;
 5. vykonáva štátobezpečnostnú ochranu zverených štábov, útvarov a zariadení pri cvičeniach a iných dôležitých vojskových akciách;
 6. udržiava sústavný styk s príslušnými veliteľskými a stranícko-politickými orgánmi v stanovenom rozsahu, informuje ich o získaných poznatkoch a nedostatkoch na úseku bojovej pohotovosti, morálno-politického stavu, ochrany utajovaných skutočností a predpokladoch vzniku mimoriadnych udalostí;
 7. podieľa sa na organizovaní a vykonávaní preventívnych opatrení;
 8. spolupracuje s určenými útvarmi ZNB a podľa pokynov náčelníka oddelenia koordinuje svoju činnosť s inými útvarmi, alebo referátmi VKR;
 9. informuje o výsledkoch vlastnej spravodajskej výkonnej činnosti náčelníka oddelenia v zmysle platných smerníc pre informačnú činnosť vo VKR;
 10. pokiaľ sú na referáte zaradení dvaja alebo viac operatívnych pracovníkov, riadi určený starší referent podľa pokynov náčelníka prácu referenta, prípadne celého referátu.

Referent – sekretár

 1. zabezpečuje chod administratívnej služby OVKR, zodpovedá za vedenie tajnej spisovne;
 2. zaisťuje finančné, materiálne a materiálno-technické zabezpečenie OVKR vo vymedzených oblastiach aj u podriadených referátov a pravidelne kontroluje hospodárne využívanie zverených prostriedkov;
 3. zabezpečuje režim ochrany štátneho a služobného tajomstva na OVKR a pravidelne kontroluje jeho stav na podriadených referátoch;
 4. zaisťuje vo vymedzenom rozsahu pomocné operatívne úlohy pre OVKR a podriadené referáty;
 5. vykonáva v rozsahu stanovenom náčelníkom OVKR výkonnú spravodajskú činnosť;
 6. zabezpečuje špeciálne spojenie aj ostatné spojenie;
 7. usmerňuje podľa pokynov náčelníka prácu pomocníka VKR;
 8. podľa pokynov náčelníka riadi a kontroluje činnosť vodičov OVKR.

Pomocník VKR

 1. zastupuje referenta – sekretára OVKR pri zabezpečovaní špeciálneho spojenia;
 2. vedie evidenciu predpisov, rozkazov, smerníc, nariadení, nositeľov štátneho tajomstva a ďalších určených písomností;
 3. vedie evidenciu vydávaných pomôcok a termínovník OVKR;
 4. vykonáva administratívne, pisárske a rozmnožovacie práce;
 5. zabezpečuje príjem a odosielanie služobných písomností;
 6. v neprítomnosti referenta – sekretára vedie finančné hospodárstvo OVKR a vykonáva jeho vyúčtovanie;
 7. pripravuje podklady do domáceho rozkazu a vedie prehľad o dovolenkách a ochoreniach príslušníkov OVKR;
 8. zabezpečuje oddelenie potrebným administratívnym materiálom a pomôckami;
 9. riadi sa služobnými predpismi a nariadeniami pre administratívne práce;
 10. plní ďalšie úlohy podľa pokynov náčelníka oddelenia a vykonáva všetky sekretárske práce.