Útvary vojenskej kontrarozviedky na Slovensku

Hlavné úlohy

 1. zabraňovať prenikaniu agentúry špeciálnych služieb nepriateľa do ozbrojených síl ČSSR;
 2. odhaľovať a likvidovať nepriateľskú agentúru, ktorá prenikla do ozbrojených síl ČSSR alebo pôsobí v ich civilnom priľahlom prostredí;
 3. prenikať do agentúrnych sietí nepriateľa a podieľať sa z vlastného územia na rozpracovaní vyčlenených spravodajských centrál a úradovní, ktorých spravodajská činnosť smeruje proti ozbrojeným silám ČSSR;
 4. pomáhať všestranne veliteľským orgánom v boji proti rozviednemu pozorovaniu a technickej rozviedke nepriateľa;
 5. viesť v súčinnosti s veliteľskými a politickými orgánmi ozbrojených síl ČSSR boj s ideologickou diverziou nepriateľa a jej následkami;
 6. pomáhať veliteľským a politickým orgánom pri zvyšovaní bojovej pohotovosti ozbrojených síl ČSSR;
 7. odhaľovať prípravy a podieľať sa na objasňovaní príčin vážnych mimoriadnych udalostí nasvedčujúcich najmä teroristickej, záškodníckej alebo sabotážnej činnosti, zbehnutiu do cudziny, zbehnutiu so zbraňou, opusteniu republiky a udalostí narušujúcich bojaschopnosť a mobilizačnú pripravenosť ozbrojených síl ČSSR;
 8. prevádzať v rozsahu plnenia svojich úloh v súčinnosti s vyšetrovateľmi ŠtB vo VKR, s veliteľskými, politickými orgánmi, orgánmi vojenskej justície a prokuratúry opatrenia, zamerané na predchádzanie trestnej činnosti a zvyšovanie právneho vedomia v ozbrojených silách ČSSR;
 9. organizovať a zabezpečovať v stanovenom rozsahu kontrarozviednu ochranu vojakov v činnej službe, občianskych pracovníkov vojenskej správy a ich rodinných príslušníkov, vycestovávajúcich do zahraničia;
 10. zabezpečovať, podľa zvláštnych plánov a smerníc, dezinformáciu nepriateľa vo vojenskej, vojensko-politickej a a vojensko-ekonomickej oblasti;
 11. zabezpečovať v rozsahu stanovenom ministrom vnútra ČSSR vonkajšiu kontrarozviednu ochranu sovietskych vojsk dočasne umiestnených na území ČSSR a vojsk armád členských štátov Varšavskej zmluvy pri ich pobyte v ČSSR;
 12. plánovať a zabezpečovať potrebné opatrenia k rozvinutiu a plneniu úloh VKR pri vyhlásení mimoriadnych opatrení mimo dobu brannej pohotovosti štátu a počas brannej pohotovosti štátu.