Hlavná správa rozviedky - I. správa

Základné úlohy

Organizačný poriadok hlavnej správy rozviedky Zboru národne bezpečnosti
(Rozkaz ministra vnútra ČSSR č. 32 z 23. 9. 1980)

Základné úlohy I. S-ZNB
ČI. 3

(1) Činnosť I. S-ZNB je zameraná na zaisťovanie bezpečnosti a posilňovanie obranyschopnosti ČSSR a krajín socialistického spoločenstva špecifickými prostriedkami, metódami a formami práce; I. S-ZNB odhaľuje a neutralizuje podvratnú činnosť nepriateľských špeciálnych služieb, zradnej emigrácie, ideodiverzných centier, vykonáva opatrenia na ochranu ekonomických záujmov ČSSR a na rozvoj ekonomiky ČSSR a krajín socialistického spoločenstva a v oblastiach vedy, techniky a vojenstva.

(2) I. S-ZNB plní najmä tieto úlohy :

a) získava v krajinách spravodajského záujmu utajené informácie o zámeroch, plánoch a akciách nepriateľa proti ČSSR a krajinám socialistického spoločenstva, o vojenskom a ekonomickom potenciály nepriateľa, ako aj informácie a poznatky na vedenie aktívneho boja proti vonkajšiemu nepriateľovi;

b) sústreďuje, preveruje, analyzuje a spracováva informácie získané rozviednou činnosťou a z doplňujúcich zdrojov;

c) v ykonáva tajné vplyvové operácie a akcie, najmä na: podporu boja za udržanie svetového mieru, paralyzovanie a oslabovanie činnosti nepriateľa, posilňovanie obranyschopnosti a bezpečnosti ČSSR a krajín socialistického spoločenstva v oblasti politické, ideologické a ekonomické;

d) vykonáva obranu určených čs. zastupiteľských úradov, inštitúcií, čs. občanov a rezidentúr I. S-ZNB v zahraničí;

e) zabezpečuje a plní v oblasti svojej pôsobnosti úlohy vyplývajúce zo vzájomných dohôd o spolupráci so spriatelenými rozviedkami;

f) zaisťuje kuriérne a šifrové spojenie so všetkými čs. zastupiteľskými úradmi v zahraničí.