Správa ŠtB Košice

Hlavné úlohy

  1. vyhľadáva, objasňuje a dokumentuje trestnú činnosť nepriateľských rozviedok a odhaľuje ich zámery smerujúce proti štátnemu a spoločenskému zriadeniu;
  2. odhaľuje nepriateľskú činnosť vnútorného nepriateľa a jeho snahy o spojenie s vonkajším nepriateľom, vedie a organizuje boj proti ideologickej diverzii; orientuje sa hlavne na ochranu mládeže pred negatívnymi vplyvmi nepriateľskej ideológie; odhaľuje vzťahy a styky osôb, ktoré sú nositeľkami ukrajinského nacionalizmu, sionizmu, bývalých exponentov reakčných politických strán; odhaľuje formy uplatňovania nepriateľskej ideológie zo strany cirkvi, siekt a reholí;
  3. vykonáva ochranu a rozpracovanie objektov a inštitúcií dôležitých z hľadiska obrany štátu; odhaľuje negatívne javy v plánovacej, projekčnej a investičnej činnosti, výskume, výrobe, doprave a spojoch z hľadiska možnej sabotážnej a záškodníckej činnosti; z hľadiska preventívnej činnosti vykonáva bezpečnostné opatrenia smerujúce na ochranu cestujúcich a posádok československých lietadiel pre útokmi nepriateľských, kriminálnych a deklasovaných živlov pokúšajúcich sa o únos lietadiel;
  4. v úzkej súčinnosti s operatívnymi odbormi Verejnej bezpečnosti, VKR a I. oblastným odborom FMV (ŠtB) zabezpečuje štátnobezpečnostné opatrenia technickými prostriedkami a získané poznatky odovzdáva týmto súčastiam; vyhodnocuje a prekladá z cudzích jazykov rôzne materiály a zhotovuje ich fotodokumentáciu;
  5. plní štátnobezpečnostné úlohy po jednotlivých problematikách práce ŠtB v rámci teritórií jednotlivých okresov;
  6. vedenie evidenciu písomností náčelníka správy ŠtB a vnútorného oddelenia, rozkazov, nariadení a ďalších predpisov, pomôcok, pečiatok so štátnym znakom a pečatidiel pridelených útvarom správy ŠtB s sleduje manipuláciu s nimi; riadi, koordinuje a zodpovedá za previerku brancov; vykonáva ochranu a zabraňuje úniku štátneho a služobného tajomstva v rámci správy ŠtB;
  7. eviduje tajných spolupracovníkov, vedie registráciu operatívnych zväzkov a nepriateľských osôb, emigrantov a navrátilcov; vedie archív uložených operatívnych zväzkov.