XII. správa ZNB - Správa kontrarozviedky v Bratislave

Popis odborov

Odbor na ochranu ekonomiky – III. odbor

1.oddelenie spracovávalo problematiku kontrarozviednej ochrany československého zahraničného obchodu a v rámci nej venovalo pozornosť zastupiteľským organizáciám zahraničného obchodu v Bratislave, expozitúram západných firiem, medzinárodným veľtrhom a výstavám konaným na území Bratislavy (najmä INCHEBE), prieniku zahraničných rozviedok a monopolov do centrálnych objektov československej ekonomiky, ale aj tzv. čiernym zástupcom.

2.oddelenie rozpracovávalo v rámci problematiky kontrarozviednej ochrany predvýrobnej a výrobnej sféry úseky kontrarozviednej ochrany vedecko-výskumnej základne, plánovania a financovania národného hospodárstva, projektovania a riadenia investičnej výstavby, výpočtovej techniky a životného prostredia, chemického priemyslu, poľnohospodárstva a výživy, stavebníctva a investičnej výstavby a vnútorného obchodu.

3.oddelenie zabezpečovalo ochranu utajovaných skutočností v ústredných organizáciách slovenskej ekonomiky a vykonávalo previerku osôb navrhovaných pre styk so štátnym tajomstvom.

Odbor rozpracovával aj problematiku EKONOMICKÁ PRAVICA a KONTRAROZVIEDNA OCHRANA SOCIALISTICKEJ VÝSTAVBY EKONOMICKEJ INTEGRÁCIE A RVHP.