XII. správa ZNB - Správa kontrarozviedky v Bratislave

Organizačná štruktúra

Nahľad na obrázok organizačnej štruktúry (1) Nahľad na obrázok organizačnej štruktúry (2) Nahľad na obrázok organizačnej štruktúry (3)

V novembri 1974 bol na návrh vedenia XII. správy a po schválení v Hlavnom výbore KSS a Ústrednom výbore KSS ustanovený na XII. správe Celoútvarový výbor KSS.
K 1. júnu 1977 vzniklo na II. odbore tzv. zvláštne oddelenie, ktoré spracovávalo problematiku CIRKEV A SEKTY.
Na základe rozkazu ministra vnútra ČSSR č. 8/1978 bol vo februári 1978 rozšírený počet funkčných útvarov o skupinu obrany.

K 1.1.1981 sa uskutočnili komplexné organizačné zmeny. Vznikla funkcia 1. zástupcu náčelníka XII. správy, ktorý zastupoval v plnom rozsahu náčelníka správy v čase jeho neprítomnosti a riadil činnosť analyticko-informačného a štatisticko-evidenčného odboru, I., V. a VI. odboru. Druhý zástupca náčelníka riadil činnosť III. a IV. odboru. Náčelník XII. správy si vo svojej kompetencii ponechal riadenie zvyšných funkčných útvarov a II. odboru. Nezávisle od vedúcich funkcionárov stál Celoútvarový výbor KSS. Vyčlenením 2. a 5. oddelenia zo VI. odboru bol vytvorený V. odbor – odbor previerky korešpondencie a expertízy - s tromi oddeleniami.

Rozkazom náčelníka XII. správy č. 10 z 15. mája 1986 bol vnútorný odbor bol premenovaný na organizačný a operačný odbor, obranná príprava a ochrana sa vrátila k pôvodnému názvu skupina obrany, kádrové a školské oddelenie bolo zmenené na kádrovú skupinu a Analyticko-informačný a štatisticko-evidenčný odbor na Analyticko-informačný a plánovací odbor.

V júli 1988 bolo rozkazom ministra vnútra ČSSR č. 12, v rámci plnenia uznesenia vlády č. 130/1988 o zásadách a postupe znižovania počtu pracovníkov ústredných orgánov, zrušených 36 útvarov federálneho ministerstva vnútra a jemu podriadených organizačných celkov a novo zriadených 24 útvarov. Medzi nimi aj XII. správa, zriadená k 1. augustu 1988 ako Správa kontrarozviedky Zboru národnej bezpečnosti v Bratislave.

K posledným organizačným zmenám prišlo na jar roku 1989. Rozkazom náčelníka XII. správy ZNB Bratislava č. 7 vstúpil do platnosti nový organizačný poriadok, ktorý spätne k 1. októbru 1988 zlúčil operatívne odbory (I., II. a III.) do I. odboru, odbory spravodajskej techniky a previerky korešpondencie a expertízy (V. a VI.) do III. odboru a odbor sledovania (IV.) prečísloval na II. odbor. Tzv. zvláštne oddelenie II. odboru, ktoré rozpracovávalo problematiku CIRKEV A SEKTY bolo na XII. správe zrušené a jeho pracovníci spolu s agentúrou premiestnený na Správu Štátnej bezpečnosti Bratislava. Z funkčných útvarov sa zmena dotkla Analyticko-informačného a plánovacieho odboru a Organizačného a operačného odboru, ktoré boli zlúčené do Organizačného a analytického odboru.

Pokynom 1. námestníka ministra vnútra ČSSR genpor. Ing. Alojz LORENC, CSc. bola 11. decembra 1989 s okamžitou platnosťou zastavená operatívnu činnosť 6., 7. a 8. oddelenia I. odboru XII. správy ZNB Bratislava (vnútorný nepriateľ).
Koncom januára 1990 potom prvý nekomunistický minister vnútra ČSSR JUDr. Richard SACHER rozkazom č. 16 zrušil k 15. februáru 1990 útvary FMV a ZNB zložky Štátnej bezpečnosti, vrátane Správy kontrarozviedky ZNB v Bratislave.
Príslušníci XII. správy boli zaradení do záloh pre prechodne nezaradených. Časť z nich bola neskôr prepustená, resp. uvoľnená zo služobného pomeru a časť prešla do novovytvoreného Úradu FMV pre ochranu Ústavy a demokracie.