Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti a vojenskej kontrarozviedky

Najčastejšie otázky

Čo znamenajú jednotlivé skratky v registračných protokoloch: A, D, KB, PB,KTS,..?

Vysvetlenie najdete vo vysvetlivkách k registračným protokolom.

Rád by som vedel, či je možné sprístupnenie zväzkov ŠtB aj v prípade, ak ide o mne príbuznú osobu ešte žijúcu, a to bez jej vedomia?

Takýto postup zákon neumožňuje.

Kde sa mám obrátiť so žiadosťou o odškodnenie pre bývalého príslušníka PTP?

Táto otázka je v kompetencii Ministerstva obrany SR.

Čo bráni Ústavu dodržať zákonom stanovenú 90-dňovú lehotu na sprístupnenie požadovaného zväzku?

Úcta k zákonom a ich dodržiavanie je v demokratickej spoločnosti predpokladom jej úspešného napredovania a ÚPN si túto skutočnosť uvedomuje. Naše možnosti však, žiaľ, nestačia na to, aby sme žiadateľom poskytli informácie v určenej lehote. Dôvodov je viac: Jednak je to pomalší postup v odovzdávaní materiálov po bývalých bezpečnostných zložkách, a tiež nedostatočné materiálne vybavenie ÚPN na ich spracovanie do elektronickej podoby, v ktorej sa napokon žiadateľovi sprístupnia. Situácia v tejto oblasti sa však postupne zlepšuje.

Ktoré doklady sú potrebné na vybavenie žiadosti o sprístupnenie zväzkov?

Ak chcete požiadať o sprístupnenie zväzku na svoju osobu priamo v podateľni ÚPN, potrebujete k tomu iba občiansky preukaz. Ak žiadosť zasielate poštou, nesmie na nej chýbať overený podpis na matrike, resp. u notára.

Ak žiadate o sprístupnenie materiálov po príbuzných, ktorí už nežijú, potrebujete k žiadosti buď záznam z dedičského konania, ktorý potvrdzuje ich úmrtie a Váš príbuzenský vzťah k nim, alebo úmrtný list osoby, na ktorú žiadate informácie a Váš rodný list ako doklad príbuzenského vzťahu.

Čo v prípade, ak mám silné podozrenie, že som bol sledovaný ŠtB a odpoveď z ÚPN bola negatívna?

Súčasťou negatívnej odpovede je aj konštatovanie, že ÚPN sa Vašou žiadosťou bude zaoberať aj naďalej. V súčasnosti sa totiž na základe údajov z prevzatých materiálov ešte len vytvára systém, z ktorého bude možné čerpať potrebné informácie. Vy osobne však môžete zisťovať ďalšie dôkazy na potvrdenie Vášho podozrenia, napr. od osôb, ktoré mohli byť sledované spolu s Vami, a potom sa s nimi obrátiť na ÚPN.