Likvidácie podnikov Židov (1941-1942)

Vyhľadávanie (zadajte ľubovoľný údaj)Poznámka: Databáza vznikla na základe archívnych dokumentov, ktoré spravuje Slovenský národný archív.

Likvidácie podnikov Židov boli popri arizácii podnikov súčasťou procesu "vyraďovania Židov z hospodárskeho a sociálneho života" Slovenskej republiky (1939-1945).

Likvidácia podniku spočívala v "zaistení" hnuteľného majetku pôvodného vlastníka, jeho súpise, ocenení a speňažení v tzv. likvidačnej lehote. Pôvodný majiteľ bol zbavený možnosti podnikať, ako aj podniku samotného bez kompenzácie.

Likvidáciu v niektorých prípadoch uskutočňoval úradne poverený likvidátor, ktorému za jeho činnosť prináležala odmena z hodnoty likvidovaného majetku.

Režim zdôvodňoval likvidácie podnikov židov "verejným záujmom".

"Odborne uskutočnená likvidácia židovských podnikov vyhlásených za nadpočetných a za takých, ktoré majú hospodársky nezdravý vplyv, je záujmom verejným"

(Morávek, A., neskorší predseda Ústredného hospodárskeho úradu – ÚHÚ, júl 1940).

Štatistika

Počet záznamov v databáze 10112