Archívne knihy

Vyhľadávanie (zadajte ľubovoľný údaj)Štátna bezpečnosť od svojho založenia disponovala operatívnymi i vyšetrovacími zložkami. Každá z nich, pri vykonávaní svojej činnosti, vytvárala dokumentáciu, ktorú zakladala do zväzkovej alebo spisovej agendy. Po ukončení prípadov zakladala príslušný zväzok alebo spis vo svojej registratúre. V prípade potreby mohol byť uložený spis z registratúry vybraný a použitý znovu, v prípade operatívnych zväzkov predovšetkým k získavaniu informácií.

Ústav pamäti národa zverejňuje prepisy archívnych kníh, ktoré prevzal do svojho archívu v rokoch 2003 – 2005.

Vyšetrovacie spisy, ktoré vznikali v priebehu vyšetrovania boli v registratúrach krajských správ Štátnej bezpečnosti uložené vo fondoch vyšetrovacích spisov tzv. V – fondoch. Archívne knihy vyšetrovacích spisov sú evidenčné pomôcky, ktoré viedli Krajské správy Štátnej bezpečnosti vo svojich registratúrach pre fondy vyšetrovacích spisov. Po uložení do tzv. operatívneho archívu dostal vyšetrovací spis chronologicky poradové číslo a prefix „V“ určoval archívny fond vyšetrovacích spisov príslušnej krajskej správy ŠtB. Ústav pamäti národa prevzal knihy vedené pri Krajskej správe ŠtB v Bratislave a v Banskej Bystrici. Z Banskej Bystrice sa zachovali dve verzie archívnych kníh. Prvá bola vedená či „písaná“ od roku 1956 do roku 1967. Druhá tiež od roku 1956 ale až do roku 1990. Bohužiaľ archívne knihy vyšetrovacích spisov z Krajskej správy ŠtB v Košiciach sa nezachovali.

Archívne knihy fondu starých písomností sú evidenčné pomôcky, ktoré taktiež viedli registratúry Krajských správ ŠtB. V archívnych knihách tohto fondu tzv. S – fond, ktoré Ústav pamäti národa prevzal, sa začali evidovať spisy od konca roku 1955 prakticky do konca roku 1964. Rozhodujúcu väčšinu tvoria zápisy z rokov 1955 - 1958. V knihách sú zaevidované prevažne vyšetrovacie spisy z obdobia prelomu 40-tych a 50-tych rokov minulého storočia za trestné činy, prečiny alebo podozrenia z nich spáchané počas vojny (ľudové súdnictvo) a politické trestné činy zo začiatku 50-tych rokov (napr. poburovanie, hanobenie KSS, nepriateľské konanie proti republike, ilegálny prechod štátnych hraníc, atď...). Ústav pamäti národa zverejňuje archívne knihy fondu S, ktoré boli vedené Krajskou správou ŠtB v Bratislave.

V archívnych knihách taktického fondu tzv. fond – T , ktoré prevzal Ústav pamäti národa, sú evidované archivované spisy od roku 1967 až do roku 1989. V tomto fonde boli archivované vybrané operatívne spisy. Ústav pamäti národa prevzal a zverejňuje archívne knihy fondu T, ktoré boli vedené Krajskou správou ŠtB v Bratislave a v Banskej Bystrici.

V archívnych knihách je ku každému archívnemu číslu (teda spisu či zväzku) zachytený zoznam mien osôb, ktoré sú uvedené v spise. Archívna kniha je teda i indexom osôb, vyšetrovaných či rozpracovaných ŠtB. Zápisy do archívnych kníh neboli radené abecedne, a tak nie je možné v nich vyhľadávať podľa mien. Táto prax bola uplatňovaná od polovice 50-tych rokov. Preto sa Ústav pamäti národa rozhodol spracovať tieto zápisy pre vyhľadávanie podľa mena, priezviska prípadne i dátumu narodenia osoby a/alebo archívneho čísla spisu .