Archívne fondy ÚPN

Žiadanka

Údaje o žiadateľovi

Archívny fond

Archívny fond

Archívny fondŽiadanka sa podpisom potvrdzuje dodatočne v bádateľni archívu ÚPN.

ÚPN spracúva osobné údaje žiadateľa v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

© Ústav pamäti národa 2007-2019. Všetky práva vyhradené.