Osudy slovenských Židov

Počty Židov na južnom Slovensku a na Podkarpatskej Rusi
po Viedenskej arbitráži na základe sčítania obyvateľov v roku 1938

Zoznam obcí okresu Dunajská Streda (Dunaszerdahelyi járás)

súčastný názov obce názov obce za I. ČSR maďarský názov obce počet domov počet obyvateľov počet osôb židovského pôvodu
Amadeho Kračany, m.č. Kostolné Kračany Amadeovské Korčany/Amadé-Karcsa Amadékarcsa 51 300 6
Baka Baka Baka 173 987 8
Baloň Baloň/Balony Balony 162 760 0
Beketfa, m.č. Holice Beketfa Beketfa 16 128 0
Benkova Potôň, m.č. Horná Potôň Benkova Potôň/Benke-Patony Benkepatony 95 528 3
Blažov, m.č. Kútniky Blažov/Balázsfa Balázsfa 44 273 14
Bodíky Bodak Nagybodak 111 676 3
Boheľov Bögellő Bögellő 75 400 1
Čechová, m.č. Holice Cséfa Cséfalva 28 168 0
Čečínska Potôň, m.č. Horná Potôň Čečínska Potôň/Csécsény-Patony Csécsénypatony 78 427 3
Čenkovce, m.č. Povoda Csenkeszfa Csenkeszfa 23 119 0
Čentőfa, m.č. Holice Csentőfa Csentőfa 12 65 0
Čiližská Radvaň Čilizská Radvaň/Csiliz-Radvány Csilizradvány 232 852 7
Dolná Bar Dolní Bar/Albár Albár 122 564 7
Dolná Potôň, m.č. Orechová Potôň Dolnia Potôň/Bögöly-Patony Bögölypatony 68 374 8
Dolný Ňáražd, m.č. Topoľníky Dolný Ňáražd/Alsó-Nyárasd Alsónyárasd 272 1716 13
Dolný Štál Dolní Štál/Alistál Alistál 233 1137 17
Dunajská Streda Dunajská Streda/Duna-Szerdahely Dunaszerdahely 916 6410 2734
Dunajský Klátov Tőkés Dunatőkés 50 315 0
Etreho Kračany, m.č. Kráľovičove Kračany Etreove Korčany/Etre-Karcsa Etrekarcsa 50 305 10
Gabčíkovo Beš/Bős Bős 600 3424 69
Heďbeneéte, m.č. Kútniky Hegybeneéte Hegybeneéte 44 228 6
Horná Potôň Hornia Potôň/Lőgér-Patony Lőgérpatony 120 699 0
Horné Mýto Hornie Mýto/Felső-Vámos Felsővámos 153 790 7
Horný Bar Horní Bar/Felbár Felbár 142 781 1
Horný Ňáražd, m.č. Topoľníky Horní Ňáražd/Felső-Nyárasd Felsőnyárasd 125 734 7
Horný Štál m.č. Dolný Štál Horní Štál/Felistál Felistál 62 318 4
Jahodná Eperjes Pozsonyeperjes 234 1288 16
Jastrabie Kračany, m.č. Kráľovičove Kračany Jastrabie Korčany/Solymos-Karcsa Solymoskarcsa 25 137 0
Jurová Dercsika Dercsika 105 570 5
Kľúčiarove Kračany, m.č. Kráľovičove Kračany Kľučiarove Korčany/Kulcsár-Karcsa Kulcsárkarcsa 24 145 0
Kľúčovec Kulcsod Kulcsod 85 435 0
Kostolná Gala, m.č. Holice Kostolná Gala/Egyház-Gelle Egyházgelle 48 245 34
Kostolné Kračany Kostolné Korčany/Egyház-Karcsa Egyházkarcsa 22 124 0
Kráľovičové Kračany Kráľovicove Korčany/Királyfia-Karcsa Királyfiakarcsa 43 218 9
Kynceľove Kračany, m.č. Kostolné Kračany Kyncelove Korčany/Göncöl-Karcsa Göncölkarcsa 21 107 0
Lesné Kračany, m.č. Kráľovičove Kračany Lesné Korčany/Erdőhát-Karcsa Erdőhátkarcsa 28 203 4
Lidertejed, m.č. Povoda Lidér-Tejed Lidértejed 73 362 0
Mad Mad Nagymad 109 523 1
Malá Budafa, m.č. Holice Malá Budafa/Kis-Budafa Kisbudafa 27 167 0
Malá Lúč, m.č. Lúč na Ostrove Malá Lúč/Kis-Lúcs Kislúcs 55 294 2
Malé Blahovo, m.č. Dunajská Streda Malý Aboň/Sik-Abony Sikabony 202 1258 10
Malé Dvorníky Malé Dvorníky/Kis-Udvarnok Kisudvarnok 107 595 0
Medveďovo Medve Medve 143 747 1
Michal na Ostrove Svätý Michal/Szent-Mihályfa Szentmihályfa 115 590 4
Mliečany, m.č. Dunajská Streda Ollé-Tejed Ollétejed 36 194 0
Moravské Kračany, m.č. Kostolné Kračany Moravské Korčany/Móroc-Karcsa Mórockarcsa 33 153 6
Ňárad Čilizský Ňárad/Csiliz-Nyárad Csiliznyárad 144 747 4
Nekyje na Ostrove, m.č. Vrakúň Nekyje na Ostrove/Nyék Csallóköznyék 148 789 5
Ohrady Kerť na Ostrove/Csallóköz-Kürt Csallóközkürt 195 1077 22
Orechová Potôň Orechová Potôň/Diósförge-Patony Diósförgepatony 190 1020 34
Padáň Padány Padány 142 767 17
Pataš Pataš/Patas Csilizpatas 177 748 7
Pinkove Kračany, m.č. Kostolné Kračany Pinkove Korčany/Pinke-Karcsa Pinkekarcsa 37 199 0
Póšfa, m.č. Holice Pósfa Csallóközpósfa 47 274 0
Povoda Pódafa Pódafa 48 264 25
Sap Szap Szap 155 688 9
Stará Gala, m.č. Holice Stará Gala/Ó-Gelle Ógelle 58 283 2
Šuľany, m.č. Horný Bar Süly Süly 65 385 0
Töböréte, m.č. Kútniky Töböréte Töböréte 41 192 0
Tône, m.č. Dolný Štál Tône/Tőnye Tőnye 76 373 17
Trhová Hradská Trhová Hradská/Vásárút Vásárút 307 1777 34
Trstená na Ostrove Trstená na Ostrove/Nádasd Csallóköznádasd 93 517 3
Veľká Budafa Veľká Budafa/Budafa Nagybudafa 34 186 0
Veľká Lúč, m.č. Lúč na Ostrove Veľká Lúč/Nagy-Lúcs Nagylúcs 56 435 9
Veľké Blahovo Veľký Aboň/Nagy-Abony Nemesabony 222 1194 24
Veľké Dvorníky Veľké Dvorníky/Nagyudvarnok Nagyudvarnok 85 465 3
Vieska Vieska/Kisfalud Dunakisfalud 92 509 2
Vrakúň Várkony Várkony 150 982 6
Vydrany Hodos Nemeshodos 242 1253 10