Hlinkova garda

Hlinkova garda (HG) pôsobila ako polovojenská organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (HSĽS) v rokoch 1938 - 1945. Osobitnú úlohu v jej rámci mali Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy (POHG), ktoré boli koncom II. svetovej vojny nasadené do policajno-vojenských akcií po boku nemeckej brannej moci proti vojenským a civilným cieľom na území Slovenskej republiky.

Organizačne bolo na vrchole vedenia Hlavné veliteľstvo HG na čele s Hlavným veliteľom HG. Jemu podliehali všetky nižšie zložky organizačnej štruktúry, ktoré sa profilovali postupne už v priebehu jesene 1938. Teritoriálne a hierarchicky boli najvyššie postavenými veliteľstvá 1. stupňa – Župné veliteľstvo (v roku 1938 Oblastné veliteľstvo) a 2. stupňa – Okresné veliteľstvo. Tu sú uvedené ich štruktúry podľa dostupných zdrojov v rokoch 1938 – 1943. Najmenšou jednotkou v hierarchii organizačnej štruktúry veliteľstiev bolo miestne veliteľstvo HG.

Vedúcimi funkcionármi Hlavného veliteľstva HG boli:

Hlavní velitelia:

Náčelník štábu HG a zástupca hlavného veliteľa HG (s praktickými právomocami ako hlavný veliteľ HG):

Menný zoznam nižších veliteľov HG je tu uvedený podľa dostupných zdrojov pre župy v roku 1939 (v roku 1940 boli župné veliteľstvá HG transformované) a pre okresy v rokoch 1939 – 1943.

Príslušníci HG mali hodnosti obdobné vojenským hodnostiam, ktorých názvoslovie bolo v r. 1942 značne modifikované.

Útvary POHG boli vytvárané podľa potrieb a možností a nemuseli sa zhodovať so štruktúrou HG. Tu sú uvedené ich krycie mená, ktorých používanie je charakteristické pre silové zložky.

Copyright © Ústav pamäti národa 2024, Všetky práva vyhradené. (Aktualizované: 12.01.2009)