Medzinárodná konferencia
Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 – 1989

Dátum konania: 14. – 16. november 2007
Miesto konania: Bratislava, Slovenská republika, SÚZA (Správa účelových zariadení), Drotárska cesta 46

Medzinárodnú konferenciu „Aktivity NKVD/KGB a ich spolupráca s tajnými službami v strednej a východnej Európe 1945 – 1989“ organizuje Ústav pamäti národa v spolupráci s Úradom spolkového zmocnenca pre dokumenty štátnej bezpečnosti bývalej NDR (Gauckovým úradom) v Nemecku, Inštitútom pamäti národa v Poľsku, Historickým archívom štátno-bezpečnostných služieb v Maďarsku a s Odborom archívov bezpečnostných zložiek MV ČR.
Podujatie sa uskutoční s láskavou podporou Medzinárodného višegrádskeho fondu a Konrad-Adenauer-Stiftung.

Od založenia sovietskej tajnej polície KGB, dôležitého nástroja na dosiahnutie globálnych cieľov komunizmu, v decembri 2007 uplynie 90 rokov. Od svojho vzniku, a najmä od skončenia občianskej vojny v sovietskom Rusku a ním okupovaných satelitoch sa ČEKA – ako sa volala pôvodne - a jej nástupcovia stali nástrojom imperiálnej komunistickej zahraničnej politiky. Sovietska štátna bezpečnosť používala svoje metódy s jednoznačným zámerom ovládnuť strednú a východnú Európu ako geostrategický priestor a vytvoriť si východisko pre naplnenie ďalších mocenských zámerov Sovietskeho zväzu.

Víťazstvo s pomocou Spojencov vo vojne s nacistickým Nemeckom otvorilo cestu sovietskym bezpečnostným zložkám nielen do srdca Európy. Sovietska štátna bezpečnosť mohla uplatniť všetky možné formy ovládania a deštrukcie podmanených spoločenstiev a štátnych celkov. Postupne sa komunistickej moci podarilo vytvoriť systém satelitov, ovládaných prostredníctvom straníckych aparátov v úzkej súčinnosti so satelitnými bezpečnostnými štruktúrami. Moskva ich koordinovane využívala proti západným demokraciám aj proti krajinám Tretieho sveta, a to až do rozpadu sovietskeho politického bloku na sklonku minulého storočia.

V rámci prípravy konferencie sa predstavitelia ÚPN a jeho partnerské inštitúcie z Nemecka, Poľska, Maďarska a Českej republiky dohodli na nasledujúcich tematických paneloch konferencie:

  1. Archívy bezpečnostných zložiek ako zdroj k aktivitám NKVD/KGB
  2. Od sovietskych poradcov v satelitných štátoch k sovietskym bezpečnostným školám
  3. Stredná a východná Európa ako východisko k spravodajskému prenikaniu na Západ
  4. Spolupráca NKVD/KGB so satelitnými štátno-bezpečnostnými službami
  5. Aktivity NKVD/KGB v okupovanej Nemeckej demokratickej republiky (NDR) a v Rakúsku
  6. Zhodnotenie konferencie

Rokovací jazyk: slovenský, anglický a nemecký, simultánne tlmočenie bude zabezpečené.

Kontakt:
Ivana Kresťanová – tel. č. + 421 2 593 003 21
Alexandra Grúňová – tel. č. +421 2 593 003 54

Ústav pamäti národa, Nám. SNP 28, P.O.BOX 239, 810 00 Bratislava

E-mail: conferencekgb@upn.gov.sk
Fax: +421 2 593 003 91

© 2007 Ústav pamäti národa, Späť na úvodnú stránku ÚPN