Základné zameranie

„Správa ŠtB ako orgán štátneho donútenia na triednych princípoch spojuje túto funkciu s účelnou prevenciou a rozkladnou činnosťou a v rozsahu základného zamerania Štátnej bezpečnosti i potrieb bezpečnostnej situácie vo svojom územnom obvode:

  • odhaľuje zámery nepriateľských rozviedok s cieľom znemožňovať ich činnosť, mariť ich akcie, vyhľadávať a postihovať ich kádrových rozviedčíkov a nepriateľskú agentúru na území ČSSR,
  • odhaľuje a marí nepriateľskú činnosť emigrantských, sionistických, nacionalistických a iných protisocialistických nepriateľských centier, organizujúcich ideologickú diverziu a inú nepriateľskú činnosť proti ČSSR a krajinám socialistického tábora,
  • odhaľuje a dokumentuje protištátnu činnosť osôb z radov vnútorných nepriateľov, protisocialistických zoskupení a znemožňuje snahy nepriateľa o ich aktivizáciu,
  • vykonáva agentúrno-operatívnu ochranu objektov, ktoré sú predmetom záujmu nepriateľských rozviedok, objektov zvláštnej dôležitosti a v ďalších vyhradených objektoch sa spolupodieľa na ochrane utajovaných skutočností,
  • odhaľuje, dokumentuje a zamedzuje protištátnu činnosť vízových cudzincov a spolupôsobí pri ochrane štátnych hraníc,
  • vykonáva agentúrno-operatívny dohľad u navrátilcov a niektorých cudzincov zdržujúcich sa trvale na území ČSSR,
  • zabraňuje agentúrno-operatívnymi prostriedkami zneužitie ciest čs. občanov do zahraničia,
  • vykonáva vo vymedzených miestach vonkajšiu ochranu objektov ČSĽA a sovietskych vojsk.“