Organizačná štruktúra

Nahľad na obrázok organizačnej štruktúry (1) Nahľad na obrázok organizačnej štruktúry (2) Nahľad na obrázok organizačnej štruktúry (3)

Interaktívna prezentácia organizačnej štruktúry vyžaduje Adobe Flash Player minimálne verzie 8.

V novembri 1974 bol na návrh vedenia XII. správy a po schválení v Hlavnom výbore KSS a Ústrednom výbore KSS ustanovený na XII. správe Celoútvarový výbor KSS.
K 1. júnu 1977 vzniklo na II. odbore tzv. zvláštne oddelenie, ktoré spracovávalo problematiku CIRKEV A SEKTY.
Na základe rozkazu ministra vnútra ČSSR č. 8/1978 bol vo februári 1978 rozšírený počet funkčných útvarov o skupinu obrany.

K 1.1.1981 sa uskutočnili komplexné organizačné zmeny. Vznikla funkcia 1. zástupcu náčelníka XII. správy, ktorý zastupoval v plnom rozsahu náčelníka správy v čase jeho neprítomnosti a riadil činnosť analyticko-informačného a štatisticko-evidenčného odboru, I., V. a VI. odboru. Druhý zástupca náčelníka riadil činnosť III. a IV. odboru. Náčelník XII. správy si vo svojej kompetencii ponechal riadenie zvyšných funkčných útvarov a II. odboru. Nezávisle od vedúcich funkcionárov stál Celoútvarový výbor KSS. Vyčlenením 2. a 5. oddelenia zo VI. odboru bol vytvorený V. odbor – odbor previerky korešpondencie a expertízy - s tromi oddeleniami.

Rozkazom náčelníka XII. správy č. 10 z 15. mája 1986 bol vnútorný odbor bol premenovaný na organizačný a operačný odbor, obranná príprava a ochrana sa vrátila k pôvodnému názvu skupina obrany, kádrové a školské oddelenie bolo zmenené na kádrovú skupinu a Analyticko-informačný a štatisticko-evidenčný odbor na Analyticko-informačný a plánovací odbor.

V júli 1988 bolo rozkazom ministra vnútra ČSSR č. 12, v rámci plnenia uznesenia vlády č. 130/1988 o zásadách a postupe znižovania počtu pracovníkov ústredných orgánov, zrušených 36 útvarov federálneho ministerstva vnútra a jemu podriadených organizačných celkov a novo zriadených 24 útvarov. Medzi nimi aj XII. správa, zriadená k 1. augustu 1988 ako Správa kontrarozviedky Zboru národnej bezpečnosti v Bratislave.

K posledným organizačným zmenám prišlo na jar roku 1989. Rozkazom náčelníka XII. správy ZNB Bratislava č. 7 vstúpil do platnosti nový organizačný poriadok, ktorý spätne k 1. októbru 1988 zlúčil operatívne odbory (I., II. a III.) do I. odboru, odbory spravodajskej techniky a previerky korešpondencie a expertízy (V. a VI.) do III. odboru a odbor sledovania (IV.) prečísloval na II. odbor. Tzv. zvláštne oddelenie II. odboru, ktoré rozpracovávalo problematiku CIRKEV A SEKTY bolo na XII. správe zrušené a jeho pracovníci spolu s agentúrou premiestnený na Správu Štátnej bezpečnosti Bratislava. Z funkčných útvarov sa zmena dotkla Analyticko-informačného a plánovacieho odboru a Organizačného a operačného odboru, ktoré boli zlúčené do Organizačného a analytického odboru.

Pokynom 1. námestníka ministra vnútra ČSSR genpor. Ing. Alojz LORENC, CSc. bola 11. decembra 1989 s okamžitou platnosťou zastavená operatívnu činnosť 6., 7. a 8. oddelenia I. odboru XII. správy ZNB Bratislava (vnútorný nepriateľ).
Koncom januára 1990 potom prvý nekomunistický minister vnútra ČSSR JUDr. Richard SACHER rozkazom č. 16 zrušil k 15. februáru 1990 útvary FMV a ZNB zložky Štátnej bezpečnosti, vrátane Správy kontrarozviedky ZNB v Bratislave.
Príslušníci XII. správy boli zaradení do záloh pre prechodne nezaradených. Časť z nich bola neskôr prepustená, resp. uvoľnená zo služobného pomeru a časť prešla do novovytvoreného Úradu FMV pre ochranu Ústavy a demokracie.