XII. správa ZNB - Správa kontrarozviedky v Bratislave bola útvarom Zboru národnej bezpečnosti, zložky Štátnej bezpečnosti. Ako výkonný útvar Federálneho ministerstva vnútra mala zabezpečovať, vykonávať a organizovať kontrarozviedne opatrenia v určených problematikách a objektoch federálneho charakteru na území Slovenskej socialistickej republiky.
Vznikla na základe rozkazu ministra vnútra ČSSR č. 15 z 20. mája 1974 v rámci reorganizácie centrálnych útvarov československej kontrarozviedky. Podliehala 1. námestníkovi ministra vnútra ČSSR, v rokoch 1985 až 1988 priamo ministrovi vnútra Vratislavovi VAJNAROVI.

Na čele XII. správy ZNB stál náčelník XII. správy a jeho dvaja zástupcovia.

a) funkčné útvary:

  • vnútorný odbor,
  • kádrová skupina,
  • inšpekcia náčelníka XII. správy,
  • odbor analyticko-informačný a štatisticko-evidenčný,
  • skupina obrany

b) výkonné útvary: