ÚPN ide do spolupráce v záujme vzdelávania učiteľov

Spolupráca na vzdelávaní učiteľov bola predmetom memoranda uzatvoreného medzi Metodicko - pedagogickým centrom a Ústavom pamäti národa. Dokument podpísaný generálnou riaditeľkou centra Ing. Henrietou Crkoňovou a predsedom správnej rady ústavu PaedDr. ThDr. Ondrejom Krajňákom, PhD. 12. februára 2014 hovorí o spolupráci, ktorej cieľom a výsledkom by malo byť skvalitnenie tvorby a realizácie výchovnovzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov v oblasti novodobých dejín, histórie, etiky, náboženstva, regionálnej histórie a literatúry.
Ústav pamäti národa k tomu poskytne vedecký a historický potenciál, ktorý sa nie vždy dostáva k metodikom vzdelávania učiteľov, ale ani k samotným učiteľom. V rámci spoločných projektov centra a ústavu sa budú môcť učitelia v záujme ďalšieho vzdelávania oboznamovať s poskytnutými poznatkami Ústavu pamäti národa najmä z obdobia totalitných režimov z rokov 1939 – 1989. Vzájomné konzultácie, poradenstvo, lektorská pomoc, výmena skúseností, využívanie audiovizuálnych fondov, odborných študijných materiálov a publikácií z vydavateľskej činnosti Ústavu pamäti národa majú veľkú šancu inovovať a skvalitniť vzdelávanie učiteľov. Zo strany Ústavu pamäti národa je naštartovanie spolupráce v oblasti vzdelávania učiteľov ďalším krokom súvisiacim s víziou aktívneho budovania živej pamäte národa.

Foto: podpis Memoranda o spolupráci - zľava: H. Crkoňová a O. Krajňák

Podpis Memoranda o spolupráci medzi Metodicko - pedagogickým centrom a Ústavom pamäti národa - zľava: Ing. Henrieta Crkoňová a PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD.

Foto: Nataša Slavíková, MPC

Vytlačiť