Správa ŠtB Košice v 80. rokoch

V roku 2007 zverejnil Ústav pamäti národa na svojej webovej stránke podrobnú rekonštrukciu personálneho obsadenia a organizačného zloženia XII. správy ZNB (kontrarozviedka Bratislava). V nadväznosti na túto prácu sme v rámci projektu Dejiny Štátnej bezpečnosti pristúpili k zverejneniu organizačnej štruktúry a personálneho obsadenia Krajskej Správy ZNB – Správy ŠtB Košice, ktorá pôsobila na teritóriu východného Slovenska.

Správa ŠtB v Košiciach bola teritoriálnym útvarom čs. kontrarozviedky, ktorá tvorila súčasť tajnej politickej polície komunistickej strany na území Slovenska. Sprístupnené informácie oboznamujú verejnosť s organizačným členením, personálnym obsadením a činnosťou košickej Správy ŠtB. Pomocou rekonštrukcie a analýzy personálnych spisov a ďalších archívnych dokumentov ústav identifikoval 403 príslušníkov ŠtB, ktorí sa v rokoch 1981 až 1989 podieľali na „boji s vonkajším i vnútorným nepriateľom“, či „ochrane socialistickej ekonomiky“, vykonávali tiež sledovanie, previerku korešpondencie a pod. Zverejnením mien príslušníkov ŠtB poskytujeme informácie o kmeňových zamestnancoch tohto útvaru, ktorí získavali a riadili tajných spolupracovníkov a nesú priamu zodpovednosť za vytvorenie agentúrnej siete, ktorá mala vo vtedajšom Východoslovenskom kraji informovať o nepriateľoch režimu a ich činnosti.

Záujemcovia z radov odbornej ale aj širokej verejnosti a predovšetkým obyvatelia východného Slovenska na našich stránkach nájdu:

• organizačnú štruktúru Správy ŠtB Košice v 80. rokoch
• civilné mená a priezviská jej príslušníkov
• zaradenie jednotlivých príslušníkov v štruktúre správy ŠtB s uvedením „problematiky“, na ktorej pracovali (cirkev a sekty, pravica a antisocialistické sily, kultúra, veda, školstvo, voľná mládež, oznamovacie prostriedky a ďalšie)

Zverejnené informácie môžu konkrétnym občanom, ktorí sa v 80. rokoch stali obeťami perzekúcií ŠtB, napomôcť v poznaní systému a mien konkrétnych príslušníkov ŠtB nesúcich zodpovednosť za ich prenasledovanie. Následne ak Ústav pamäti národa požiadajú o sprístupnenie dokumentov ŠtB k svojej osobe, môžu podrobnejšie spoznať pravdu o tom ako ŠtB manipulovala s ich životmi.

Vytlačiť