Pamäť Európy - III. sympózium pamäťových inštitúcií v Prahe

V dňoch 9. - 11. apríla 2014 sa v Prahe v Českej republike uskutoční už III. Sympózium európskych inštitúcií zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia pod názvom Pamäť Európy. Predstavitelia z viac ako 150 inštitúcií a mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa dejinami 20. storočia z vyše 20 európskych krajín sa budú venovať súčasnej kultúre pamäti v kontexte tohtoročných historicky dôležitých výročí. Tento projekt je organizovaný Európskou sieťou Pamäť a Solidarita.

Myšlienka Sympózia Pamäť Európy povstala z presvedčenia, že sa potrebujeme spoločne a celistvo zamyslieť nad dejinami minulého storočia. Táto reflexia by brala do úvahy rôzne narácie a citlivé témy, ako aj rôzne historické udalosti a ich interpretáciu. Najdôležitejším cieľom tejto udalosti je podporiť existujúce projekty, budovať stály priestor na výmenu dobrých praktík a podnietiť nové iniciatívy, ktoré môžu poslúžiť lepšiemu pochopeniu rôznych perspektív vnímania európskych dejín.
Tohtoročné Sympózium má názov Medzi vojnou a pokojom v rokoch 1914-2004. Medzníky v dejinách Európy 20. storočia. Úvahy bude sprevádzať spomínanie na udalosti, ktorých okrúhle výročie pripadá na rok 2014: storočnica Prvej svetovej vojny, 75. výročie vypuknutia Druhej svetovej vojny a 25. výročie významných udalostí z roku 1989.

Sympózium sa začne vystúpením Marci Shore – americkej historičky, ktorá sa zaoberá skúmaním dejín východnej Európy a prednáša na Yalovej univerzite (USA). V svojom prehovore sa bude venovať prelomovým momentom v európskych dejinách: 1914-1939-1945-1989-2004. Počas trojdňového stretnutia sa účastníci budú podieľať na diskusiách a tvorivých dielňach a takisto si vypočujú vystúpenia mnohých historikov a praktikov z oblasti výskumov pamäti 20. storočia. Vystúpia tu, napríklad, James Mark z Exeterskej univerzity, Heidemaria Uhl z Rakúskej akadémie vied, Włodzimierz Borodziej z Varšavskej univerzity a Jenskej univerzity ako aj Oldřich Tůma z Ústavu súčasnej histórie Českej akadémie vied. Sympózium ukončí finálne vystúpenie Pietera Lagrou (Slobodná univerzita v Bruseli) na tému chápania dejín 25 rokov po páde komunizmu.
V programe Sympózia je taktiež prezentácia výstavy pod názvom Medzi diktatúrou a demokraciou, ktorá bude pozostávať z takmer 200 fotografií a zvukových dokumentov z mnohých európskych archívov. Za jej koncepciu sú zodpovední prof. Andreas Wirsching a dr. Petra Weber z Inštitútu súčasných dejín v Mníchove. Účastníci Sympózia navyše navštívia aj Múzeum w Lidiciach – dôležité pamätné miesto pre Čechov, v ktorom 9. júna 1942 Nemci vykonali masovú extermináciu civilného obyvateľstva.

Cyklus sympózií Pamäť Európy začal v roku 2012 v Gdaňsku. Rok neskôr sa sympózium uskutočnilo v Berlíne. Zorganizovanie IV. ročníka je plánované vo Viedni. V tomto roku sú partnermi Sympózia: Ústav najnovších dejín Českej akadémie vied, Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky a Európska komisia. Podrobný program konferencie sa nachádza na internetovej adrese:www.europeanremembrance.enrs.eu.

Európska sieť Pamäti a Solidarity (ESPS) je medzinárodný projekt, ktorého cieľom je bádanie, dokumentovanie a rozširovanie poznatkov z oblasti dejín Európy 20. storočia a spôsobov zapamätávania s dôrazom na obdobia diktatúr, vojen a spoločenského boja proti útlaku. Členmi Siete sú: Nemecko, Poľsko, Slovensko a Maďarsko, ku ktorým sa zakrátko pridá i Rumunsko. Status pozorovateľa majú Rakúsko a Česko. www.enrs.eu

Federálna nadácia výskumu diktatúry Jednotnej socialistickej strany Nemecka (SED) bola založená v roku 1998 Bundestagom. Nadácia skúma príčiny, dejiny a konsekvencie diktatúry v sovietskej okupačnej časti v Nemecku a v NDR. Jej pôsobenie je založené hlavne na realizácii projektov v oblasti histórie, vzdelávania a vedy a podporuje aj obete komunistického režimu v Nemecku.www.bundesstiftung-aufarbeitung.de.

Európske centrum Solidarity (ECS) je múzeom a aj centrom vzdelávania a vedy, ktoré vzniklo v roku 2007 v Gdaňsku. Okrem toho, že sa zaoberá dejinami a recepciou poľskej Solidarity, podporuje i úvahy o stave otvorenej spoločnosti, o úlohe štátu, o identite demokratických spoločenstiev a o otázke sociálnej spravodlivosti. Cieľom ECS je aj rozširovanie myšlienky slobody a solidarity v krajinách s autoritatívnym režimom. www.ecs.gda.pl.


Vytlačiť