Na sympóziu o histórii Európy 20. storočia v Berlíne

Na druhom medzinárodnom sympóziu Európskej pamäte sa v dňoch 10. – 12. októbra 2013 v Berlíne medzi takmer dvoma stovkami reprezentantov zo 120 inštitúcií a mimovládnych organizácií zameriavajúcich sa na dejiny 20. storočia z 23 európskych štátov zúčastnili aj historici Ústavu pamäti národa Ondrej Podolec a Peter Jašek. Diskutovali zvlášť o forme a povahe súčasnej kultúry pamäte a súvisiacej výučby histórie. Podujatie zorganizovali Európska sieť Pamäť a Solidarita, Spolková nadácia na prehodnotenie diktatúry SED a Európske centrum Solidarity. Ústav pamäti národa bol jedným z partnerov tohto podujatia. Za zrodom sympózia je idea vyvierajúca z presvedčenia o existencii potreby spoločnej a multidimenzionálnej reflexie dejín 20. storočia, ktorá by zobrala do úvahy rôzne hľadiská a citlivosť, ako aj rozdielne historické skúsenosti a interpretácie. Prvoradým cieľom sympózia bolo podporiť existujúce projekty, vytvoriť stále fórum pre výmenu osvedčených postupov a poskytnúť podnet pre nové iniciatívy, ktoré môžu slúžiť k zabezpečeniu lepšieho pochopenia rôznych perspektív, z ktorých sa pozeráme na európske dejiny.
Tohtoročné sympózium nieslo názov „Koľko nadnárodnej spolupráce Európska pamäť potrebuje? Cezúry a paralely v Európe“. Otvorili ho kľúčové prednášky Keitha Lowa, britského historika a spisovateľa, autora publikácie „Divoký kontinent: Európa a následky 2. svetovej vojny“ a profesora Andrzeja Packowskeho z Ústavu politických štúdií Poľskej akadémie vied a Kolégia Civitas, ktorý prednášal o rôznych smeroch, ktorými sa historická pamäť tvaruje na Západe a Východe Európy. Účastníci sa počas troch dní sympózia zúčastnili diskusií a prednášok historikov a bádateľov zameriavajúcich sa na pamäť 20. storočia, vrátane prednášok o míľnikoch európskych dejín rokoch 1914, 1939 a 1989, ktoré predniesli Dan Diner (Univerzita v Lipsku a Ústav Simona Dubova) a György Dalos, maďarský historik a spisovateľ žijúci v Berlíne a nemecká politologička a politička Gesine Schwan.
Cyklus sympózií Európska pamäť začal v septembri 2012 v Gdansku, kde sa ho zúčastnilo viac ako 100 reprezentantov zo 66 inštitúcií a 14 krajín. V roku 2014 sa ďalšie sympózium uskutoční v Prahe.

Vytlačiť