Krajské útvary rozviedky na Slovensku v rokoch 1966 - 1969, zoznam konšpiračných a prepožičaných bytov rozviedky

Ústav pamäti národa pokračuje v dokumentácii štruktúr a činnosti útvarov Štátnej bezpečnosti na Slovensku. Zverejňuje nové informácie o čs. rozviedke (Hlavná správa rozviedky), zložke ŠtB, ktorá vykonávala ofenzívne a špionážne úlohy v zahraničí. Jednou z hlavných úloh rozviedky do roku 1989 bolo podkopávať politický systém krajín s demokratickou formou vlády s cieľom importovať komunistické myšlienky do celého sveta.

Po rekonštrukcii uverejňujeme štruktúru krajských útvarov rozviedky na Slovensku v rokoch 1966 – 1969. Úlohou týchto zložiek ŠtB (I. odbory krajských správ Zboru národnej bezpečnosti) bolo posilňovať ofenzívnu činnosť proti tzv. kapitalistickým krajinám. V spolupráci s centrálou rozviedky v Prahe vyhľadávali nových príslušníkov a tajných spolupracovníkov určených na plnenie úloh v zahraničí, pričom sa podieľali na odhaľovaní, kontrole a likvidácii aktivít cudzích spravodajských služieb na území Československa. Prezentovaná rekonštrukcia nadväzuje na v minulosti zverejnenú štruktúru útvarov rozviedky na Slovensku v rokoch 1969 – 1989.

Ústav tiež pokračuje v systematickej rekonštrukcii a popise zväzkov rozviedky, ktoré sú uložené v Archíve ÚPN. Internetové stránky ústavu sú obohatené aj o popis zväzkov konšpiračných a prepožičaných bytov založených v rokoch 1969 – 1989.
Prepožičané byty poskytovali rozviedke jej tajní spolupracovníci. V čase neprítomnosti majiteľa slúžili najmä na utajené stretávanie sa príslušníkov rozviedky s tajnými spolupracovníkmi. Prinášame prehľad 142 prepožičaných bytov rozviedky.
Konšpiračné byty boli prideľované priamo príslušníkom rozviedky (zamestnancom ŠtB). Slúžili na operatívnu činnosť rozviedky – školenia, inštruktáž príslušníkov rozviedky, ich dočasné ubytovanie a na stretávanie sa s tajnými spolupracovníkmi. Prinášame prehľad 134 konšpiračných bytov rozviedky.
Celkový počet zverejnených konšpiračných a prepožičaných bytov rozviedky je 276, z toho 30 sa nachádza na území dnešnej Slovenskej republiky, 243 na území dnešnej Českej republiky a 3 v zahraničí.

Zverejnením uvedených informácií ÚPN nadväzuje na popis objektových zväzkov a zväzkov operatívnej korešpondencie rozviedky, ktoré sú taktiež prístupné na internetovej stránke ústavu.

Vytlačiť