Konferencia: Skryté pôsobenie cirkví na Slovensku v rokoch 1948 − 1989

Komunistická štátna moc v Československu prijala najmä po roku 1948 sériu opatrení, ktoré okliešťovali činnosť cirkví a podrobovali ich úplnej kontrole štátnych orgánov. Následné prenasledovanie kňazov i veriacich vyvolalo reakciu v podobne postupného formovania tzv. skrytej cirkvi. Tá zabezpečovala pôsobenie najmä v tých oblastiach duchovného života, v ktorých bola oficiálna cirkev silne obmedzovaná alebo kontrolovaná.

V súčasnosti sú v spoločnosti i v historiografii známe mnohé skutočnosti z existencie a pôsobenia skrytej cirkvi na Slovensku. Týka sa to najmä tajných biskupských svätení v 50. rokoch či pôsobenia niektorých aktívnych laikov združených najmä okolo osobnosti Jána Chryzostoma Korca. Mnohé ďalšie skutočnosti dotýkajúce sa skrytého pôsobenia cirkví na Slovensku však zostávajú neznáme, alebo je o nich len málo informácií a to aj napriek ich zásadnému významu v živote súdobej spoločnosti a osobitne pri formovaní odporu proti komunistickému režimu.

Z týchto dôvodov organizuje Ústav pamäti národa v novembri 2015 medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorej cieľom je prezentovať najnovšie poznatky o aktivitách skrytej cirkvi, ako aj priblížiť široké spektrum menej známych alebo úplne neznámych neverejných aktivít všetkých cirkví pôsobiacich na Slovensku v druhej polovici 20. storočia.

Termín: 3. – 4. november 2015

Miesto konania konferencie: Bratislava

Hlavné tematické okruhy:

− tajné vysviacky a pôsobenie kňazov v 50. a 60. rokoch
− tajné aktivity príslušníkov Gréckokatolíckej cirkvi
− skryté pôsobenie Evanjelickej cirkvi a. v. a menšinových cirkví
− pôsobenie príslušníkov jednotlivých mužských a ženských rehoľných spoločností
− úloha a význam činnosti laikov v skrytej cirkvi
− vzťahy medzi predstaviteľmi oficiálnych cirkevných štruktúr a tajne vysvätenými biskupmi/kňazmi
− úloha biskupov v zahraničí pri kňazských sväteniach kandidátov zo Slovenska
− pôsobenie neoficiálnych cirkevných štruktúr Čiech a Moravy a ich kontakty so Slovenskom
− tajné aktivity cirkví v krajinách sovietskeho bloku (Maďarsko, Poľsko, Nemecká demokratická republika, Sovietsky zväz a ďalšie) a ich vzájomné vzťahy so skrytou cirkvou na Slovensku
− prenasledovanie predstaviteľov skrytej cirkvi zo strany komunistického režimu
− miesto a úloha skrytej cirkvi v kontexte odporu proti komunistickému režimu
− zapojenie sa neoficiálnych cirkevných štruktúr do života cirkví po roku 1989

Výstupom z konferencie bude publikovanie zborníka v roku 2016.

Organizátor konferencie hradí aktívnym účastníkom stravu a ubytovanie počas trvania konferencie.

Na konferenciu sa je možné prihlásiť do 30. septembra 2015 emailom na adresu: jakubcin@upn.gov.sk

Organizátor konferencie si vyhradzuje právo výberu účastníkov konferencie.

Vytlačiť