Hlavná správa ŠtB Ministerstva vnútra SSR (1969-1974)

Ústav pamäti národa zverejnil na svojich internetových stránkach organizačnú štruktúru a databázu príslušníkov Hlavnej správy ŠtB Ministerstva vnútra SSR pôsobiacej na Slovensku v rokoch 1969 až 1974.

Hlavná správa ŠtB Ministerstva vnútra SSR bola riadiacim, kontrolným, koordinačným a vo vymedzených oblastiach aj výkonným útvarom ŠtB na území SSR. Vznikla zároveň s konštituovaním slovenského ministerstva vnútra 1. marca 1969. Riadila útvary ŠtB na Slovensku, vykonávala kontrarozviednu činnosť v konzulárnych zastupiteľstvách kapitalistických štátov v Bratislave a objektoch celoslovenského záujmu (cirkevné a emigrantské organizácie, kultúrne a vedecké inštitúcie).

Hlavná správa ŠtB MV SSR zanikla v rámci reorganizácie útvarov čs. kontrarozviedky v polovici roku 1974. Nahradila ju Správa kontrarozviedky v Bratislave - XII. správa FMV, ktorej organizačnú štruktúru a personálne obsadenie zverejnil Ústav pamäti národa v roku 2007.

Pomocou rekonštrukcie a analýzy personálnych spisov a ďalších archívnych dokumentov sa Ústavu pamäti národa podarilo identifikovať a zdokumentovať funkčné zaradenie i priebeh služby 235 kmeňových zamestnancov Hlavnej správy ŠtB.

Zverejnením údajov o tejto zložke ŠtB je Ústav pamäti národa opäť o krok bližšie k zmapovaniu organizačnej štruktúry a personálneho obsadenia útvarov ŠtB na Slovensku v rokoch normalizácie.

Vytlačiť