Hlavné úlohy

  1. organizuje a agentúrno-operatívnymi prostriedkami zabezpečuje odhaľovanie, rozpracovanie a operatívnu dokumentáciu protištátnej činnosti na území kraja a okrem prípadov vyžadujúcich schválenie náčelníkom hlavnej správy ŠtB alebo krajskej správy ZNB rozhoduje o realizácii,
  2. v súčinnosti so štátnymi a hospodárskymi orgánmi na území kraja organizuje ochranu štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva v súlade s vládnym uznesením č. 498 z 9. 9. 1964,
  3. sústreďuje a analyzuje informácie o operatívnej situácii v jednotlivých problematikách a objektoch na území kraja, o rozsahu a úrovni rozpracovávaných prípadov a signálov, o rozsahu a úrovni prostriedkov agentúrno-operatívnej práce (agentúrny aparát, sledovanie, operatívna technika), ich rozmiestnenie a využitie na území kraja,
  4. organizuje výkon služby na oddeleniach pohraničných kontrol v kraji,
  5. v súlade s plánom hlavnej správy ŠtB a v rozsahu svojej kompetencie organizuje preventívne opatrenia,
  6. vedie štatistiky a evidencie agentúrno-operatívnej povahy v rámci kraja,
  7. zodpovedá za účelnú deľbu práce v rámci správy ŠtB medzi jednotlivými odbormi, organizuje súčinnosť s teritoriálnymi orgánmi vojenskej kontrarozviedky a v prípadoch presahujúcich rámec kraja aj s ostatnými správami ŠtB,
  8. informujú náčelníka hlavnej správy ŠtB a náčelníka krajskej správy ZNB v súlade so zásadami hlásnej služby, najmä však o závažných a nových poznatkoch a javoch protištátnej činnosti po jednotlivých problematikách a objektoch, o priebehu ich rozpracovania. O celkových výsledkoch práce a o stave a potrebách odbornej a politickej prípravy kádrov,
  9. prevádzajú agentúrno-operatívnu činnosť podľa rozkazov a smerníc náčelníka hlavnej správy ŠtB, náčelníka krajskej správy ZNB a metodických pokynov správ hlavnej správy ŠtB.