Prednášky

Záujemcovia o prednášky si môžu termín prednášky dohodnúť telefonicky na čísle 02/593 003 37, alebo na mailovej adrese michal.babal@upn.gov.sk.

Témy prednášok

Vznik komunistickej diktatúry v Rusku Tomáš KLUBERT
Fašistické Taliansko (ideológia a genéza režimu) Tomáš KLUBERT
Nacistické Nemecko (ideológia a genéza režimu) Tomáš KLUBERT
Mníchovská konferencia v roku 1938 Tomáš KLUBERT
Vývoj politického systému a režimu na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 Ondrej PODOLEC
Perzekúcie obyvateľstva na okupovanom území južného Slovenska (1938 – 1945) Ján MITÁČ
Slováci na okupovanom území južného Slovenska a ich politická reprezentácia (1938 – 1945) Ján MITÁČ
August 1968 na Slovensku Peter JAŠEK
Oslobodenie. Pôsobenie Červenej armády na Slovensku v rokoch 1944 – 1945 Branislav KINČOK
Povojnové retribučné súdnictvo na Slovensku Ondrej PODOLEC
Rozpad protihitlerovskej koalície a začiatok studenej vojny (1945 – 1948) Tomáš KLUBERT
Vznik a formovanie sovietskeho bloku (1945 – 1948) Tomáš KLUBERT
Komunistický prevrat v Československu v roku 1948 Tomáš KLUBERT
Komunistická legislatíva 1948 - 1989 (občianske práva a slobody, trestné právo, problematika vlastníctva, rodinné a pracovné právo) Ondrej PODOLEC
Politické procesy na Slovensku po roku 1948 a rehabilitácie Branislav KINČOK
Monsterprocesy ako nástroj upevňovania komunistickej moci v 50. rokoch. Bernard Jaško a spol. Vladimír PALKO
Tábory nútenej práce na Slovensku v rokoch 1948 – 1953 Jerguš SIVOŠ
Proces s tzv. buržoáznymi nacionalistami na Slovensku. Gustáv Husák a spol. Branislav KINČOK
Mons. Viktor Trstenský v zápase s ŠtB Patrik DUBOVSKÝ
Likvidácia reholí na Slovensku 1950 Patrik DUBOVSKÝ
Štruktúra a činnosť ŠtB na Slovensku v rokoch 1954 – 1968 Branislav KINČOK
Krízy sovietskeho bloku v 50. rokoch (NDR, Poľsko, Maďarsko) Tomáš KLUBERT
Cirkevná politika komunistickej štátnej moci a boj voči cirkvám na Slovensku v 50. a 60. rokoch Pavol JAKUBČIN
Násilná kolektivizácia a jednotné roľnícke družstvá Ondrej PODOLEC
Mierové hnutie katolíckeho duchovenstva na Slovensku Pavol JAKUBČIN
Neobyčajné svedectvá politických väzňov zaznamenané dokumentaristami ÚPN Ondrej KRAJŇÁK
Snahy komunistickej Štátnej bezpečnosti o využitie kňazov ako tajných spolupracovníkov Pavol JAKUBČIN
Arcibiskup Ján Sokol a ŠtB Patrik DUBOVSKÝ
Normalizácia (charakteristika normalizačného režimu, zahraničnopolitické aspekty, hospodárstvo, činnosť ŠtB, vzťah Slovákov a Čechov, nálady v spoločnosti) Peter JAŠEK
Štruktúra a činnosť ŠtB na Slovensku v 70. a 80. rokoch Marián GULA
Cirkevná politika a postup štátnych orgánov voči cirkvám na Slovensku po januári 1970 Emília PASTVOVÁ – KESEGOVÁ
Akcia VÍR – likvidácia tajných františkánov na Slovensku 1983 Patrik DUBOVSKÝ
Zahranično-politická špionáž Štátnej bezpečnosti Michal MIKLOVIČ
Boj s vonkajším nepriateľom – kontrašpionážne opatrenia ŠtB Michal MIKLOVIČ
Slovenský disent v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 20. storočia Peter JAŠEK
Neverejné kresťanské spoločenstvá v období vlády KSČ Stanislav LABJAK
Pôsobenie tajných kňazov medzi mládežou Stanislav LABJAK
Sviečková manifestácia 1988 Patrik DUBOVSKÝ
Sviečková manifestácia v roku 1988 (Bratislavský veľký piatok) Stanislav LABJAK
Evidencia záujmových osôb (EZO) Štátnej bezpečnosti v období vlády KSČ Stanislav LABJAK
Kresťanský disent – osobná skúsenosť Stanislav LABJAK
Mediálne pokrytie neverejných aktivít Stanislav LABJAK
November 1989 Peter JAŠEK
November 1989 a VPN Patrik DUBOVSKÝ
Hnutie za občiansku slobodu na Slovensku a Bratislavská päťka Patrik DUBOVSKÝ
Kríza a zánik sovietskeho bloku 80. rokoch 20. storočia Tomáš KLUBERT
Štátna bezpečnosť – deformácia bezpečnostnej služby štátu Marián GULA
Vyrovnávanie sa s komunistickou minulosťou na Slovensku Marián GULA
Disident, kresťan a politik Ján Langoš Patrik DUBOVSKÝ
Židovský holokaust na Slovensku (1938 - 1945) Pavol MAKYNA
Koncentračný tábor Osvienčim Pavol MAKYNA
Útek Wetzlera a Vrbu z koncentračného tábora Osvienčim Pavol MAKYNA
Kolektivizácia a Akcia „kulaci“ František NEUPAUER
Akcia K („kláštory“) z pohľadu ŠtB František NEUPAUER
Akcia B („byty“) 1952 -1953 Michal BABÁL
Páter Pavol Horský, SJ z Vlkolínca (pri Ružomberku) Michal BABÁL
Životné peripetie politických väzňov (František Paňák, Silvester Krčméry, Vladimír Jukl, Štefan Barnáš) František NEUPAUER
Vytlačiť